Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 321-340

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LIV/428/00UCHWAŁA NR LIV/428/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zasad wyboru zadań w 2000 roku w celu intensyfikacji rozwoju mieszkalnictwa w ramach programu „ Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” . 2000-06-14
LIV/429/00UCHWAŁA NR LIV/429/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2000-06-14
LIV/430/00UCHWAŁA NR LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 2000-06-14
LIV/431/00UCHWAŁA NR LIV/431/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie utrzymania zatrudniania na dotychczasowym poziomie „ woźnych oddziałowych” w grupach dzieci 6-cio letnich w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kraków w roku szkolnym 2000/2001. 2000-06-14
LIX/479/00UCHWAŁA NR LIX/479/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2000-08-30
LIX/480/00UCHWAŁA NR LIX/480/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. 2000-08-30
LIX/481/00UCHWAŁA NR LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 2000-08-30
LIX/482/00UCHWAŁA NR LIX/482/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia kierunków działania Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie. 2000-08-30
LIX/483/00UCHWAŁA NR LIX/483/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego 2000-08-30
LIX/484/00UCHWAŁA NR LIX/484/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia istotnych zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego w mieście Krakowie 2000-08-30
LIX/485/00UCHWAŁA NR LIX/485/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia w części obejmującej teren KS „ Nadwiślan” . 2000-08-30
LIX/486/00UCHWAŁA NR LIX/486/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie. 2000-08-30
LIX/487/00UCHWAŁA NR LIX/487/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 – zadania Dzielnic). 2000-08-30
LV/432/00UCHWAŁA NR LV/432/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Barycz-Soboniowice. 2000-06-28
LV/433/00UCHWAŁA NR LV/433/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej. 2000-06-28
LV/434/00UCHWAŁA NR LV/434/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dotyczącej przebiegu Trasy Nowopłaszowskiej na odcinku od ul. Wielickiej do granicy sporządzanego planu miejscowego dla obszaru Płaszów – Lipska. 2000-06-28
LV/435/00UCHWAŁA NR LV/435/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Małopolska Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/436/00UCHWAŁA NR LV/436/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/437/00UCHWAŁA NR LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/438/00UCHWAŁA NR LV/438/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wystąpienia przez Miasto Kraków ze Spółki „ Krakowskie Centrum Komunikacyjne” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 1. 2000-06-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>