Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 161-180

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXVII/1079/02UCHWAŁA NR CXVII/1079/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skotnicka - Działowskiego w Krakowie. 2002-07-03
CXVII/1080/02UCHWAŁA NR CXVII/1080/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych w Krakowie. 2002-07-03
CXVII/1081/02UCHWAŁA NR CXVII/1081/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXX/602/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie środków specjalnych oświatowych, oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Kraków. 2002-07-03
CXVII/1082/02UCHWAŁA NR CXVII/1082/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie nazw ulic. 2002-07-03
CXVII/1083/02UCHWAŁA NR CXVII/1083/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 854, 900, - zadania priorytetowe dzielnic). 2002-07-03
CXVII/1084/02UCHWAŁA NR CXVII/1084/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-07-03
CXVIII/1085/02UCHWAŁA NR CXVIII/1085/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach na terenie miasta Krakowa w wyborach do Rady Miasta Krakowa w 2002 2002-07-10
CXVIII/1086/02UCHWAŁA NR CXVIII/1086/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta Krakowa na obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa w 2002 r. 2002-07-10
CXVIII/1087/02UCHWAŁA NR CXVIII/1087/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. 2002-07-10
CXVIII/1088/02UCHWAŁA NR CXVIII/1088/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa 2002-07-10
CXVIII/1089/02UCHWAŁA NR CXVIII/1089/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-07-10
CXVIII/1090/02UCHWAŁA NR CXVIII/1090/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Krakowa czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 2002-07-10
CXVIII/1091/02UCHWAŁA NR CXVIII/1091/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. UWAGA: Sprostowanie do uchwały Nr CXVIII/1091/03 RMK z dnia 10 lipca 2002 r. - w § 1 ust. 2 uchwały. 2002-07-10
CXVIII/1092/02UCHWAŁA NR CXVIII/1092/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie budynku z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 2002-07-10
CXVIII/1093/02UCHWAŁA NR CXVIII/1093/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego nr 76 w Krakowie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie. 2002-07-10
CXVIII/1094/02UCHWAŁA NR CXVIII/1094/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59 i Gimnazjum Specjalnego Nr 59 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 w Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 2002-07-10
CXVIII/1095/02UCHWAŁA NR CXVIII/1095/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru przy ulicy Szczegów. 2002-07-10
CXVIII/1096/02UCHWAŁA NR CXVIII/1096/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Wróblowice dla obszaru przy ulicy Wróblowickiej w Krakowie 2002-07-10
CXVIII/1097/02UCHWAŁA NR CXVIII/1097/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Krakowie. 2002-07-10
CXVIII/1098/02UCHWAŁA NR CXVIII/1098/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 801, 854, 900, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 926 oraz zmian w GFOŚiGW). 2002-07-10


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>