Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Przegorzały - Dolina Wisły – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 sierpnia 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 11 września 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2050/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 października 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 lipca 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 sierpnia do 30 sierpnia 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 24 sierpnia 2010 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 13 września 2010 r.
 8. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2485/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2010 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 736/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 maja 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 maja 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 324, poz. 2682 z dnia 27 czerwca 2011 r.


strona bipPowrót do strony głównej planu