Historia sporządzenia planu RYBITWY - PÓŁNOC Logo
 

Powierzchnia planu - 527,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 14 września 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIV/315/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - PÓŁNOC" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 489, poz. 4731 z dnia 18 października 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 18 listopada 2011 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu jest ustalenie na przedmiotowym obszarze zasad zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na uporządkowanie istniejącej zabudowy, wykorzystanie terenu dla realizacji różnorodnego programu usługowego oraz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zapewniając prawidłową obsługę komunikacyjną i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej. Zapisy planu umożliwią kształtowanie miejskiego systemu zieleni publicznej, w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, chroniąc je przed zainwestowaniem mogącym obniżyć ich wartość".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip