Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Grębałów - Lubocza – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 925/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" dotyczących wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu (Druk nr 1319):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 2. Zarządzenie Nr 2073/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 3. Zarządzenie Nr 1514/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1873/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu