Historia sporządzenia planu GRĘBAŁÓW - LUBOCZA Logo

Powierzchnia planu - 437 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIII/1384/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRĘBAŁÓW - LUBOCZA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 343, poz. 2377 z dnia 7 lipca 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 7 sierpnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linki



Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację działań samorządu jako stymulatora rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwoli w tym obszarze zrealizować priorytetowe cele Miasta w tej dziedzinie - poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotowy obszar posiada znaczne rezerwy terenów predysponowanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, toteż niezwykle istotna jest dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni.
Obszar podejmowanego planu obejmuje również cenne przyrodniczo tereny otwarte, w tym rolniczą przestrzeń produkcyjną, dlatego też konieczne jest utrzymanie i ochrona przed zainwestowaniem tych terenów, stanowiących ważny element systemu przyrodniczego Miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".


Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.






PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 13 lipca 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 21 sierpnia 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1873/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 24 kwietnia 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu - od 5 maja do 2 czerwca 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 15 maja 2009 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 16 czerwca 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1514/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2073/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 21 października 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 18 listopada 2009 r.- drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 12 lutego 2010 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 24 lutego do 24 marca 2010 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 4 marca 2010 r.
 15. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 7 kwietnia 2010 r.
 16. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 925/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 czerwca 2010 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr CIII/1384/10 w sprawie uchwalenia planu.
 18. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 343, poz. 2377 z dnia 7 lipca 2010 r.

_do górydo góry




PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:



(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA pod głosowanie nad uchwaleniam planu.

DRUK NR 1319:
- w dniu 9 czerwca 2010 r. - Rada podjęła uchwałę
Nr CIII/1384/10 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAM Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CIII - 9 czerwca 2010 r

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK





(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 11 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 4 marca 2010 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych





(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2073/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r.

DRUK NR 1319:
- w dniu 21 października 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 18 listopada 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXIII - 21 października 2009 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXV - 18 listopada 2009 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK





(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 maja do 2 czerwca 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 8 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 15 maja 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry




PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

_do górydo góry




OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:



(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lutego 2010 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" (druk nr 1319), obejmujących:

1. Likwidację drogi KDD - boczną ul. Darwina, przebiegającą przez działki: 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40/2, 41, 45, 46, 47, 56/6, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67/4, 67/5, 68, 69, 77/1, 77/4, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10 obręb 12 Nowa Huta.
2. Dla terenu "MN1"przy ul. Luborzyckiej przesunięcie linii rozgraniczającej o 25 m w kierunku wschodnim na działkach: 40, 41, 42/3, 45, 46/8, 46/19 obręb 13 Nowa Huty.
3. Przebudowa linii 110kV w relacji Lubocza - Niepołomice oraz przebieg linii wysokiego napięcia od stacji GPZ w kierunku południowo-wschodnim.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach: - poniedziałki: 14:00 - 16:00 - pozostałe dni tygodnia: 9:00 - 11:00
Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony także na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl  Także na tej stronie jest zamieszczony projekt planu w edycji przekazanej pod obrady Rady Miasta Krakowa - październik/listopad 2009 r., w stosunku do którego zostały wprowadzone zmiany opisane w niniejszym Ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 4 marca 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. J. Dietla o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: - o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza", - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.





(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/107/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 5 maja do 2 czerwca 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30
- wtorki, środy, czwartki piątki: 13:00 - 15:00

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone w północno-wschodniej części miasta Krakowa w dzielnicy XVII - Grębałów i graniczy od północy z Gminą Kocmyrzów - Luborzyca. Od strony północno-zachodniej granica  obszaru przebiega wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej, od strony wschodniej granica opracowania przebiega terenami rolnymi, a od strony połudnoiowej, granicę wyznaczają tereny kolejowe.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 15 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.





(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lipca 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/107/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 21 sierpnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry




UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr VII/107/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry




ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 925/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" dotyczących wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu (Druk nr 1319):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 2. Zarządzenie Nr 2073/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 3. Zarządzenie Nr 1514/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1873/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry




OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 186/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2009 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" (Druk nr 1319):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 104/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góry



Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-03-12
Data publikacji:
2007-03-12
Data aktualizacji:
2020-05-11