Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wadów - Węgrzynowice – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lipca 2010 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag oraz zapisów dotyczących sieci telekomunikacyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/105/07 z dnia 28 lutego 2007 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz zapisów dotyczących lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Zmiany dotyczą części tekstowej (§ 5 ust. 2 pkt 4, § 8 pkt 2, § 22 pkt 9, § 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 27 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz części graficznej ustaleń projektu planu:

- zawężenia odcinka ulicy zbiorczej w rejonie ulicy Glinik;

- zmiany przebiegu odcinka drogi dojazdowej (zakończonej nawrotką) w rejonie ulic Wadowskiej, Żonkilowej i Kosów - włączenia do drogi lokalnej od ulicy Glinik;

- rezygnacji z odcinka ulicy dojazdowej (zakończonej nawrotką) na przedłużeniu ulicy Jaskrowej;

- przesunięcia w kierunku północnym drogi dojazdowej biegnącej od ulicy Za Ogrodem w rejonie ulicy Wadowskiej;

- rezygnacji z odcinka drogi dojazdowej łączącej ulicę Za Ogrodem z ulicą Godebskiego;

- korekty linii rozgraniczających drogi dojazdowej - zakrętu ulicy Trzech Króli;

- rezygnacji z części dróg wewnętrznych;

- korekty włączenia w ulicę Godebskiego nowej drogi dojazdowej biegnącej od ulicy Jaskrowej oraz włączenia w ulicę Wadowską ulicy Za Ogrodem;

- wydzielenia liniami rozgraniczającymi i oznaczenia odpowiednim symbolem istniejących rowów melioracyjnych, dotychczas nie objętych odrębnymi zapisami w projekcie planu;

- korekty linii zabudowy w sąsiedztwie ulicy Kosów oraz w rejonach zmienionych przebiegów dróg;

- wydzielenia z terenów MN1, MN2 terenów MU i U oraz z terenu U terenu PU;

- przesunięcia granic pomiędzy terenami rolnymi i terenami przeznaczonymi do zabudowy, przy zapewnieniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

Wyłożenie odbędzie się w od 26 lipca do 23 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 830 - 1030
czwartki: 1400 - 1600


Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 29 lipca 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala im. J. Lea, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice"
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lutego 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/105/07 z dnia 28 lutego 2007 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów-Węgrzynowice", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 1400 - 1600
wtorki, środy, czwartki i piątki: 900 - 1100


Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone na północ od terenów kolejowych linii Batowice - Podłęże, do północnej granicy Krakowa, w rejonie ulic: Wadowska, Wielkich Pieców, Spławy, Glinik i Węgrzynowicka. Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 9 marca 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala im. J. Dietla, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice"
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 sierpnia 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/105/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice".

Obszar planu obejmuje tereny położone na północ od terenów kolejowych linii Batowice - Podłęże, do północnej granicy Krakowa, w rejonie ulic: Wadowska, Wielkich Pieców, Spławy, Glinik i Węgrzynowicka.

Szczegółowe granice planu wyznacza załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 18 września 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-03-12
Data publikacji:
2007-03-12
Data aktualizacji:
2015-02-04