Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Mogiła – Zarządzenia

  1. Zarzadzenie Nr 2408/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" - w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek do projektu planu - Druk nr 1483:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 2. Zarządzenie Nr 199/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" - Druk nr 1483:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 3. Zarządzenie Nr 90/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 4. Zarządzenie Nr 2229/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1998/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 5. Zarządzenie Nr 1998/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia   

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1), w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 1874/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia   

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu