Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Mogiła – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 lipca 2010 r.

- o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Tygodniku Grodzkim, dodatku do Gazety Wyborczej, w dniu 16 lipca 2010 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Unieważnia się ogłoszenie, które ukazało się w Tygodniku Grodzkim, dodatku do Gazety Wyborczej, w dniu 16 lipca 2010 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/100/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" (druk 1483 po II czytaniu projektu uchwały) obejmujących zmianę ustaleń dla części działek:

- dz. nr 40/2 obr. 59 Nowa Huta,
- dz. nr 41/5 obr. 59 Nowa Huta,
- dz. nr 41/6 obr. 59 Nowa Huta,
- dz. nr 41/7obr. 59 Nowa Huta,

- dz. nr 9/23 obr. 59 Nowa Huta,
- dz. nr 245/3 obr. 58 Nowa Huta,
- dz. nr 189 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 190/1 i 190/2 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 191/1 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 192/7 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 193 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 194/4 i 194/6 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 195 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 196 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 203/3 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 218 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 275/5 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 276/3, 276/4 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 279/2 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 298 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 347 obr. 46 Nowa Huta,
- w zakresie zmiany ustaleń projektu planu w wyznaczonym terenie zabudowy jednorodzinnej o symbolu 9MN1.4,
- w zakresie zmiany ustaleń w § 4, § 8, § 26, § 39, § 49,
w dniach od 28 lipca 2010 r. do 25 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14.30 - 16.30
wtorki, środy, czwartki i piątki: 10.00 -12.00


Projekt planu będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 9 sierpnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14.30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/.UNIEWAŻNIONE OGŁOSZENIE (ogłoszeniem powyżej):

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lipca 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/100/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" (druk 1483 po II czytaniu projektu uchwały) obejmujących zmianę ustaleń dla części działek:

- dz. nr 40/2 obr. 59 Nowa Huta,
- dz. nr 9/23 obr. 59 Nowa Huta,
- dz. nr 245/3 obr. 58 Nowa Huta,
- dz. nr 189 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 190/1 i 190/2 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 191/1 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 192/7 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 193 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 194/4 i 194/6 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 195 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 196 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 203/3 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 218 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 275/5 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 276/3, 276/4 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 279/2 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 298 obr. 46 Nowa Huta,
- dz. nr 347 obr. 46 Nowa Huta,
- w zakresie zmiany ustaleń projektu planu w wyznaczonym terenie zabudowy jednorodzinnej o symbolu 9MN1.4,
- w zakresie zmiany ustaleń w § 4, § 8, § 26, § 39, § 49,
w dniach od 28 lipca 2010 r. do 25 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14.30 - 16.30
wtorki, środy, czwartki i piątki: 10.00 -12.00


Projekt planu będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 9 sierpnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14.30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lipca 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/100/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 14 lipca 2009 r. do 11 sierpnia 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14.30 - 16.30
wtorki, środy, czwartki i piątki: 13.00 -15.00


Obszar planu obejmuje tereny położone po obu stronach ul. Klasztornej, od "Łąk Nowohuckich" po "Lasek Mogilski".

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Projekt planu będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.
Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 22 lipca 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14.30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lipca 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/100/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".

Obszar planu obejmuje tereny położone po obu stronach ul. Klasztornej, od "Łąk Nowohuckich" po "Lasek Mogilski".

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 21 sierpnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.strona bipPowrót do strony głównej planu