Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Łokietka - Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 20 lipca 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 28 sierpnia 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie  Nr 1923/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2007 r. - zmienine Zarządzeniem Nr 2257/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 października 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9 kwietnia 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 6 maja 2010 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 2 czerwca 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1464/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 1 kwietnia 2011 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 14 kwietnia do 18 maja 2011 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 19 kwietnia 2011 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 1 czerwca 2011 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1328/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2011 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1814/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 31 sierpnia 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 14 września 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XXIV/314/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 488, poz. 4730 z dnia 18 października 2011 r.


strona bipPowrót do strony głównej planu