Historia sporządzenia planu OSIEDLE ŁOKIETKA Logo
 

Powierzchnia planu - 329,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 14 września 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIV/314/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE ŁOKIETKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 488, poz. 4730 z dnia 18 października 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 18 listopada 2011 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2012 r. stwierdzający nieważność uchwały - prawomocny od dnia 10 stycznia 2014 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu
(Orzeczenia WSA i NSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar położony w zasięgu strefy miejskiej, w części już zainwestowany, wymagający uporządkowania poprzez określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części Miasta. Przy obecnych regulacjach prawnych, w przypadku zaniechania działań planistycznych, niebezpieczeństwo utraty walorów tych terenów stanowi realne zagrożenie. Obszar planu wymaga harmonijnego połączenia ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowanie tego obszaru. Plan dla przedmiotowego terenu ma na celu wprowadzenie regulacji koordynujących zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna zabudowa terenów otwartych, wynikająca z presji inwestorów i właścicieli terenów oraz możliwości, jakie dają obecne regulacje prawne, skutkuje degradacją najcenniejszych przyrodniczo obszarów i w konsekwencji spadkiem atrakcyjności tego rejonu Miasta. W obszarze "Osiedle Łokietka" istnieją rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym winna być dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip