Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Swoszowice - Uzdrowisko – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/90/07 z dnia 28 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 22 września 2009 r. do 20 października 2009 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14:30 - 16:30
wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00- 12:00.

Obszar sporządzanego planu położony jest w południowej części Krakowa, w dzielnicy X -Podgórze i jest ograniczony: od północnego zachodu - południową granicą terenów autostrady A-4, od wschodu - północnym fragmentem ulicy Borowinowej i ulicami Jeździecką, Stawisko i Myślenicką, od południa - fragmentem potoku Wróblowickiego i dalej południową stroną ulicy Pytlasińskiego, od południowego zachodu - fragmentem ulicy Moszyńskiego, granicą strefy "B" ochrony uzdrowiskowej pomiędzy ul. Lasogórską a rzeką Wilgą, a następnie fragmentem tej rzeki do południowej granicy terenów autostrady A-4.

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Projekt planu będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2009 r.w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 8 października 2009 r.w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14.30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2009 r.w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 czerwca 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/90/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko".

Obszar planu obejmuje tereny w południowej części Krakowa, po południowej stronie autostradowej obwodnicy miasta, w zachodniej części osiedla Swoszowice, z Uzdrowiskiem Swoszowice.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu