Wersja dokumentu z dnia 2018-04-05 15:10:02
Obowiązujący plan REJON FORTU SKAŁA Logo
 

UWAGA:

1) W części obszaru planu
zastosowanie ma uchwała Nr XI/112/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zakamycze w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków - Odnośnik do strony z uchwałąprzekierowanie do strony planu
2) Od dnia 12 września 2011 r. w znacznej części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU SKAŁA II"Odnośnik do planu
3) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXXIV/846/05 z dnia 6 lipca 2005 r. w zakresie: § 6 ust. 1 pkt 4 lit. g, § 8 ust. 4, § 9, § 13 ust. 2 pkt 1, § 24 ust. 1, 4, 7, 8 i 9, § 28 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie tych obszarów, które na rysunku planu i w legendzie rysunku planu zostały oznaczone symbolami "MN 3" i "MN 4".

4) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 marca 2008 r. stwierdzający nieważność: § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, § 18 oraz rysunku planu obejmującego tereny oznaczone symbolami ZO 1, ZO 2 uchwały Nr LXXXIV/846/05 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Skała". Wyrok jest prawomocny od dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

Powierzchnia planu - 8,8 ha (od dnia 12 września 2011 r.)
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXIV/846/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU SKAŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 476, poz. 3529 z dnia 29 sierpnia 2005 r. - obowiązuje od dnia 29 września 2005 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 12 września 2011 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- uchwalony w dniu 6 lipca 2005 r.

dokument png-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 lipca 2005 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 476, poz. 3529 z dnia 29 sierpnia 2005 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXIV/846/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2005 r. (Dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Opis z okresu obowiązywania całego obszaru planu: Plan obejmuje tereny o najwyższych walorach krajobrazowych i przyrodniczych w skali Krakowa, stanowiące fragment głównego zespołu zielonych terenów miasta.
Obszar planu stanowi zachodnią część Zrębu Sowińca, opartą o ścianę Lasu Wolskiego, na południu opadającą ku Wiśle.
W tej części przeważa ekspozycja na dolinę Wisły i jej prawobrzeżne wzniesienia, które stanowią znakomitą podstawę wizualną dla dalekich widoków na Pogórze Karpackie i Beskidy, a w najdalszym planie na Babią Górę i widoczne przy sprzyjającej pogodzie Tatry.
Otwarty płaskowyż części północnej tworzy płaszczyznę widokową na atrakcyjne wierzchowiny Chełmu i Zakamycza oraz widoczne na horyzoncie jurajskie pasma.
Na obszar planu składa się mozaika pól uprawnych, ogrodów oraz naturalnej zieleni łąk i zbiorowisk leśnych.
Tereny te budują znaczący fragment sylwety miasta, widoczny z wielu jego punktów, dodatkowo podkreślony dominantą klasztoru Kamedułów na Bielanach.
Na obszarze planu występują XIX i XX-wieczne zabytkowe budowle militarne, a w najbliższym sąsiedztwie, na zboczu Srebrnej Góry znajduje się barokowy klasztor Kamedułów. Na zachód od klasztoru opadają tzw. łąki kamedulskie, rozcięte miękką linią wysadzanej kasztanowcami Alei Wędrowników, tworząc znakomity zespół przestrzenny, możliwy do obserwacji z wielu punktów miasta.
Najważniejszy obiekt Twierdzy Kraków w granicach planu to usytuowany na stromej skale fort pancerny "Skała", obecnie użytkowany przez Uniwersytet Jagielloński jako Obserwatorium Astronomiczne. Platforma obserwatorium jest znakomitym punktem widokowym o polu widzenia około 300. Jej zasięg obejmuje Las Wolski, opisane wcześniej widoki w kierunku Pogórza Karpackiego, w bliskim planie urozmaicone bryłą klasztoru Kamedułów, i dalej na zachód na zbiorniki wodne Kryspinowa oraz pofalowane rolnicze tereny gminy Liszki. Kopuły obserwatorium tworzą ciekawe formy, akcentujące to miejsce w dalekich widokach.
Drugi ważny obiekt militarny w obszarze planu to zespół fortu rozproszonego "Krępak", obecnie niezagospodarowany. Obiekt ten, zakończony skalnym urwiskiem, jest miejscem świetnej ekspozycji na usytuowany nad Wisłą klasztor benedyktynów w Tyńcu. Widok ten stanowi wspaniały pierwszy plan dla dalszych obserwowanych stąd rozległych panoram, sięgających po Lanckoronę i Kalwarię Zebrzydowską.
Jako cel główny planu przyjęto stworzenie podstaw do realizacji zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Znaczący jego obszar zakwalifikowano jako tereny zieleni otwartej oraz tereny leśne, bez prawa zabudowy. Za nadrzędną uznano konieczność ochrony naturalnej przyrody i krajobrazu oraz utrzymanie dotychczasowego rekreacyjnego charakteru tych terenów. Ustalenia planu przewidują możliwość racjonalnego wykorzystania zespołów Twierdzy, podporządkowanego zachowaniu i ochronie istniejących historycznych i przyrodniczych wartości.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip