Obowiązujący plan GÓRKA NARODOWA ZACHÓD Logo
 


UWAGA: Od dnia 2 maja 2013 r. w obszarze tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 142,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r.

Plan obowiązuje od dnia 22 lutego 2007 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)
- zaktualizowany na dzień 2 maja 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB) - zaktualizowany na dzień 2 maja 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 6 MB) - zaktualizowany na dzień 2 maja 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 25 października 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB) - uchwalony w dniu 25 października 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 4 MB) - uchwalony w dniu 25 października 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 25 października 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność komunikacyjną.
Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną.
W planie przewidziano wzrost liczby mieszkańców na tym terenie. Dlatego poza terenami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, zaprojektowano utworzenie centrum miejskiego z placem, usługami publicznymi i komercyjnymi. Wyznaczono teren dla budowy przedszkola, szkoły i gimnazjum. Urządzone zostaną parki, skwery, aleje spacerowe, powstaną także tereny sportowe i rekreacyjne.
Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie osiedla z centrum miasta w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. Zapewnione zostały także połączenia z trzecią obwodnicą miasta oraz Śródmieściem, a w kierunku północnym z czwartą obwodnicą, z drogą ekspresową i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Balicach.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip