Wersja dokumentu z dnia 2010-06-23 13:30:58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Strona Biura

Otwórz rysunek planu


Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność komunikacyjną.
Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną.
W planie przewidziano wzrost liczby mieszkańców na tym terenie. Dlatego poza terenami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, zaprojektowano utworzenie centrum miejskiego z placem, usługami publicznymi i komercyjnymi. Wyznaczono teren dla budowy przedszkola, szkoły i gimnazjum. Urządzone zostaną parki, skwery, aleje spacerowe, powstaną także tereny sportowe i rekreacyjne.
Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie osiedla z centrum miasta w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. Zapewnione zostały także połączenia z trzecią obwodnicą miasta oraz Śródmieściem, a w kierunku północnym z czwartą obwodnicą, z drogą ekspresową i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Balicach.

Powierzchnia planu - 144 ha
Jednostka ewidencyjna - Krowodrza
Dzielnica - IV

Obowiązuje od dnia 22 lutego 2007 r.


USTALENIA PLANU - Uchwała Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód".

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 34, poz. 179, z dnia 22 stycznia 2007 r.
RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

(Elementy planu (.dgn) | Informacja do pliku)

Rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-ściekowa) - Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

Rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej (gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo) - Załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 4 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji zakresu infrastryktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - Załącznik nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.


Wersja z okresu sporządzania planu

Internetowy Dziennik Zapytań

Rejestr planów obowiązujących w dziale Ewidencje, rejestry, archiwa

Inne rejestry prowadzone w Biurze Planowania Przestrzennego

Procedury - sprawy załatwiane w Biurze Planowania Przestrzennego

Wzory podań/wnioski:
- o wydanie wyrysu/wypisu z planu lub studium
- o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki


Informacje o opłatach

Jak trafić do Biura Planowania Przestrzennego oraz godziny obsługi mieszkańców

Strona główna Biura Planowania Przestrzennego

Plany obowiązujące