Wersja dokumentu z dnia 2016-08-30 09:57:21

Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru GÓRKA NARODOWA ZACHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

Wraz z wejściem w życie w dniu 2 maja 2013 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ" utraciła moc obowiązywania część wspólna miejscowego planu z ww. planem.

 

Powierzchnia planu - 142,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaRysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność komunikacyjną.
Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną.
W planie przewidziano wzrost liczby mieszkańców na tym terenie. Dlatego poza terenami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, zaprojektowano utworzenie centrum miejskiego z placem, usługami publicznymi i komercyjnymi. Wyznaczono teren dla budowy przedszkola, szkoły i gimnazjum. Urządzone zostaną parki, skwery, aleje spacerowe, powstaną także tereny sportowe i rekreacyjne.
Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie osiedla z centrum miasta w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. Zapewnione zostały także połączenia z trzecią obwodnicą miasta oraz Śródmieściem, a w kierunku północnym z czwartą obwodnicą, z drogą ekspresową i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Balicach.


UCHWAŁA NR CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r. - obowiązuje od dnia 22 lutego 2007 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)
- zaktualizowany na dzień 2 maja 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 25 października 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip


Strona źródłowa BIP z uchwałą z dnia 25 października 2006 r.

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)

plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-02-22
Data publikacji:
2007-02-22
Data aktualizacji:
2020-04-30