Wersja dokumentu z dnia 2014-08-19 14:25:40

OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru GÓRKA NARODOWA ZACHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4,
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
Wraz z wejściem w życie w dniu 2 maja 2013 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna-Kuźnicy Kołłątajowskiej" utraciła moc obowiązywania część wspólna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód" z ww. planem.

 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność komunikacyjną.
Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną.
W planie przewidziano wzrost liczby mieszkańców na tym terenie. Dlatego poza terenami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, zaprojektowano utworzenie centrum miejskiego z placem, usługami publicznymi i komercyjnymi. Wyznaczono teren dla budowy przedszkola, szkoły i gimnazjum. Urządzone zostaną parki, skwery, aleje spacerowe, powstaną także tereny sportowe i rekreacyjne.
Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie osiedla z centrum miasta w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. Zapewnione zostały także połączenia z trzecią obwodnicą miasta oraz Śródmieściem, a w kierunku północnym z czwartą obwodnicą, z drogą ekspresową i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Balicach.


Powierzchnia planu - 142,3 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica IV.

Plan obowiązuje od dnia 22 lutego 2007 r.

Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r. (Odnośnik do strony wrotamalopolski.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna -
Gospodarka wodno-ściekowa (ok. 4 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna -
Gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo (ok. 4 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
strona bipLista planów obowiązujących