Wersja dokumentu z dnia 2020-04-29 10:21:53
Obowiązujący plan BRANICE Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOMBINAT"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 8 grudnia 2017 r. w znaczej części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"Przekierowanie do strony planu
3) Od dnia 4 stycznia 2017 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 371,7 ha (33,3 ha od dnia 8 grudnia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BRANICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 6 stycznia 2007 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 8 grudnia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część północna) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część południowa) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część północna) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część południowa) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 września 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Branice" położony jest we wschodniej części Krakowa w odległości ok. 6 km od centrum Nowej Huty i ok. 13 km od centrum Krakowa. Obejmuje tereny po zachodniej stronie kombinatu metalurgicznego Huty im. T. Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) na północ od ul. Igołomskiej - do terenów kolejowych, z zespołem obiektów  Drukarni Donnelley (znajdującej się w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej), obiektów Zakładu Przerobu Złomu ZŁOMEX, a także tereny tzw. starej hałdy "Ruszcza". Na południe od ul. Igołomskiej obszar planu obejmuje m.in. nie użytkowane obiekty młyna do łamania żużla wielkopiecowego i niewielkie skupisko zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzepakowej, ul. Sasanek i ul. Szymańskiego.
Miejscowy plan określając przeznaczenie poszczególnych terenów, warunki ich zagospodarowania oraz zasady budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, pozwoli na rozwój tego rejonu Miasta w sferze gospodarczej i ekonomicznej.
Rozwiązania planu umożliwią m.in.:
- stworzenie tzw. „Parku Technologicznego”  po północnej i południowo-zachodniej części planu z wykorzystaniem dla nowych funkcji starych obiektów poprzemysłowych,
- lokalizację centrum logistycznego (w części północno-zachodniej planu),
- poszerzenie terenów mieszkaniowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- lokalizację cmentarza komunalnego w Ruszczy jako rozbudowę istniejącego cmentarza parafialnego.
Plan umożliwi lokalizację:
- obiektów produkcyjnych wysokich technologii,
- centrów technologicznych,
- obiektów biurowych i administracyjnych,
- inkubatorów przedsiębiorczości,
- obiektów handlu detalicznego i hurtowego w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (część wschodnia planu wzdłuż ul. Igołomskiej),
- obiektów magazynowo-składowych,
- obiektów naukowo-badawczych (laboratoryjnych i doświadczalnych),
- obiektów związanych z usługami logistycznymi (przyjmowanie, magazynowanie, rozdział i wydawanie towarów) oraz usługi towarzyszące związane z obsługą celną  obiekty biurowe i administracyjne.
Realizując ustalenia planu stopniowo nastąpi restrukturyzacja i rewitalizacja tego rejonu Miasta, który przez wiele lat znajdował się w granicach strefy ochronnej Huty, uniemożliwiającej rozwój tego obszaru. Uchwalenie miejscowego planu umożliwia przekształcenie tych terenów w centrum nowoczesnego przemysłu, techniki i technologii, z możliwością lokalizacji innych funkcji komercyjnych.
Efektem realizacji planu będzie również zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-23 10:02:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-16 20:04:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-29 10:21:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 13:26:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-09 12:09:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:35:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 08:07:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:42:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:12:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:50:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:47:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:32:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:31:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 12:39:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-06 14:44:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-22 09:33:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:28:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 08:14:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 13:11:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-15 12:10:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-02 12:39:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-22 10:59:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-08 13:58:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 11:46:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-19 14:58:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-22 11:44:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-22 11:35:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 09:43:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-06 15:24:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-05 13:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-05 13:28:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 13:43:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 13:23:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 10:08:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-30 08:00:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-09 14:36:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-08 13:04:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-25 10:54:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-24 14:23:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-24 14:20:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-23 14:56:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-23 14:53:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-29 10:22:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-25 13:53:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-10 14:40:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-01 12:55:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:43:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-07 13:16:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-06 14:56:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-18 08:06:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-06 09:59:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 13:56:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-28 13:03:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-18 11:37:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 15:36:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 15:35:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-02 12:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-02 12:42:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-06 08:29:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-11 13:11:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-11 13:10:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-19 12:47:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-19 12:46:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-24 16:00:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-02 14:13:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-19 13:52:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-30 10:41:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-12 13:43:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-21 14:03:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 11:48:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-27 11:26:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-27 11:25:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-09 11:03:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-20 14:39:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-20 14:38:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-16 08:33:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-28 13:11:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-28 13:09:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-28 11:45:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-28 11:38:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-28 11:27:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-23 08:23:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 15:03:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-17 11:54:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-11-26 13:29:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-26 10:05:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-13 11:57:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-11 13:01:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 11:18:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 10:43:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 10:43:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:35:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:33:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:08:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:08:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:06:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-30 09:45:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 11:10:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:27:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-26 10:15:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-26 10:12:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-04 14:48:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 11:14:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 10:32:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:16:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:16:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:11:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:10:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-05 13:04:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-04 13:28:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:10:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-15 13:30:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-10 12:49:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-14 15:58:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 12:18:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 09:45:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 11:07:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:28:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:27:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:22:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:22:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:59:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:54:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:54:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:53:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:52:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:51:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 16:55:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-10 15:04:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 13:00:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 15:30:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 15:30:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 15:29:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 12:01:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:58:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-16 15:07:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:23:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:08:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:08:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:07:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:07:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:40:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:40:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:39:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:26:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:26:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:25:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:24:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:23:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:21:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:21:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:18:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:16:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:13:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:13:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 10:43:06
GDULA TOMASZ
 Edycja