Wersja dokumentu z dnia 2018-02-15 12:10:16
Obowiązujący plan BRANICE Logo
 

UWAGA:
1) Od dnia 8 grudnia 2017 r. w znaczej części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 4 stycznia 2017 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 371,7 ha (33,3 ha od dnia 8 grudnia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BRANICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r. - obowiązuje od dnia 6 stycznia 2007 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 8 grudnia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część północna) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część południowa) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część północna) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część południowa) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 września 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Branice" położony jest we wschodniej części Krakowa w odległości ok. 6 km od centrum Nowej Huty i ok. 13 km od centrum Krakowa. Obejmuje tereny po zachodniej stronie kombinatu metalurgicznego Huty im. T. Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) na północ od ul. Igołomskiej - do terenów kolejowych, z zespołem obiektów  Drukarni Donnelley (znajdującej się w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej), obiektów Zakładu Przerobu Złomu ZŁOMEX, a także tereny tzw. starej hałdy "Ruszcza". Na południe od ul. Igołomskiej obszar planu obejmuje m.in. nie użytkowane obiekty młyna do łamania żużla wielkopiecowego i niewielkie skupisko zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzepakowej, ul. Sasanek i ul. Szymańskiego.
Miejscowy plan określając przeznaczenie poszczególnych terenów, warunki ich zagospodarowania oraz zasady budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, pozwoli na rozwój tego rejonu Miasta w sferze gospodarczej i ekonomicznej.
Rozwiązania planu umożliwią m.in.:
- stworzenie tzw. „Parku Technologicznego”  po północnej i południowo-zachodniej części planu z wykorzystaniem dla nowych funkcji starych obiektów poprzemysłowych,
- lokalizację centrum logistycznego (w części północno-zachodniej planu),
- poszerzenie terenów mieszkaniowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- lokalizację cmentarza komunalnego w Ruszczy jako rozbudowę istniejącego cmentarza parafialnego.
Plan umożliwi lokalizację:
- obiektów produkcyjnych wysokich technologii,
- centrów technologicznych,
- obiektów biurowych i administracyjnych,
- inkubatorów przedsiębiorczości,
- obiektów handlu detalicznego i hurtowego w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (część wschodnia planu wzdłuż ul. Igołomskiej),
- obiektów magazynowo-składowych,
- obiektów naukowo-badawczych (laboratoryjnych i doświadczalnych),
- obiektów związanych z usługami logistycznymi (przyjmowanie, magazynowanie, rozdział i wydawanie towarów) oraz usługi towarzyszące związane z obsługą celną  obiekty biurowe i administracyjne.
Realizując ustalenia planu stopniowo nastąpi restrukturyzacja i rewitalizacja tego rejonu Miasta, który przez wiele lat znajdował się w granicach strefy ochronnej Huty, uniemożliwiającej rozwój tego obszaru. Uchwalenie miejscowego planu umożliwia przekształcenie tych terenów w centrum nowoczesnego przemysłu, techniki i technologii, z możliwością lokalizacji innych funkcji komercyjnych.
Efektem realizacji planu będzie również zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-23 10:02:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-16 20:04:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-29 10:21:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 13:26:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-09 12:09:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:35:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 08:07:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:42:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:12:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:50:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:47:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:32:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:31:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 12:39:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-06 14:44:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-22 09:33:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:28:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 08:14:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 13:11:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-15 12:10:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-02 12:39:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-22 10:59:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-08 13:58:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 11:46:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-19 14:58:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-22 11:44:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-22 11:35:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 09:43:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-06 15:24:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-05 13:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-05 13:28:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 13:43:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 13:23:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 10:08:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-30 08:00:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-09 14:36:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-08 13:04:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-25 10:54:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-24 14:23:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-24 14:20:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-23 14:56:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-23 14:53:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-29 10:22:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-25 13:53:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-10 14:40:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-01 12:55:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:43:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-07 13:16:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-06 14:56:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-18 08:06:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-06 09:59:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 13:56:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-28 13:03:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-18 11:37:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 15:36:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 15:35:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-02 12:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-02 12:42:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-06 08:29:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-11 13:11:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-11 13:10:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-19 12:47:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-19 12:46:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-24 16:00:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-02 14:13:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-19 13:52:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-30 10:41:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-12 13:43:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-21 14:03:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 11:48:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-27 11:26:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-27 11:25:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-09 11:03:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-20 14:39:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-20 14:38:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-16 08:33:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-28 13:11:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-28 13:09:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-28 11:45:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-28 11:38:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-28 11:27:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-23 08:23:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 15:03:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-17 11:54:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-11-26 13:29:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-26 10:05:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-13 11:57:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-11 13:01:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 11:18:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 10:43:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 10:43:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:35:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:33:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:08:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:08:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:06:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-30 09:45:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 11:10:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:27:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-26 10:15:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-26 10:12:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-04 14:48:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 11:14:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 10:32:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:16:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:16:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:11:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 08:10:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-05 13:04:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-04 13:28:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:10:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-15 13:30:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-10 12:49:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-14 15:58:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 12:18:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 09:45:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 11:07:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:28:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:27:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:22:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 09:22:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:59:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:54:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:54:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:53:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:52:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-03 10:51:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 16:55:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-10 15:04:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 13:00:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 15:30:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 15:30:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 15:29:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 12:01:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:58:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-16 15:07:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:23:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:08:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:08:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:07:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:07:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:40:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:40:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:39:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:26:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:26:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:25:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:24:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:23:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:21:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:21:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:18:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:16:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:13:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:13:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 10:43:06
GDULA TOMASZ
 Edycja