Wersja dokumentu z dnia 2017-04-19 14:58:10

Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BRANICE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
1) Od dnia 4 stycznia 2017 r. w obszarze planu obowiązuje część
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu
2) W obszarze planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 371,7 ha (275,5 ha od dnia 4 stycznia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BRANICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r. - obowiązuje od dnia 6 stycznia 2007 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 11 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 stycznia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część północna) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część południowa) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część północna) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część południowa) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 27 września 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 września 2006 r.

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 883, poz. 5358 z dnia 6 grudnia 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Branice" położony jest we wschodniej części Krakowa w odległości ok. 6 km od centrum Nowej Huty i ok. 13 km od centrum Krakowa. Obejmuje tereny po zachodniej stronie kombinatu metalurgicznego Huty im. T. Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) na północ od ul. Igołomskiej - do terenów kolejowych, z zespołem obiektów  Drukarni Donnelley (znajdującej się w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej), obiektów Zakładu Przerobu Złomu ZŁOMEX, a także tereny tzw. starej hałdy "Ruszcza". Na południe od ul. Igołomskiej obszar planu obejmuje m.in. nie użytkowane obiekty młyna do łamania żużla wielkopiecowego i niewielkie skupisko zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzepakowej, ul. Sasanek i ul. Szymańskiego.
Miejscowy plan określając przeznaczenie poszczególnych terenów, warunki ich zagospodarowania oraz zasady budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, pozwoli na rozwój tego rejonu Miasta w sferze gospodarczej i ekonomicznej.
Rozwiązania planu umożliwią m.in.:
- stworzenie tzw. „Parku Technologicznego”  po północnej i południowo-zachodniej części planu z wykorzystaniem dla nowych funkcji starych obiektów poprzemysłowych,
- lokalizację centrum logistycznego (w części północno-zachodniej planu),
- poszerzenie terenów mieszkaniowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- lokalizację cmentarza komunalnego w Ruszczy jako rozbudowę istniejącego cmentarza parafialnego.
Plan umożliwi lokalizację:
- obiektów produkcyjnych wysokich technologii,
- centrów technologicznych,
- obiektów biurowych i administracyjnych,
- inkubatorów przedsiębiorczości,
- obiektów handlu detalicznego i hurtowego w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (część wschodnia planu wzdłuż ul. Igołomskiej),
- obiektów magazynowo-składowych,
- obiektów naukowo-badawczych (laboratoryjnych i doświadczalnych),
- obiektów związanych z usługami logistycznymi (przyjmowanie, magazynowanie, rozdział i wydawanie towarów) oraz usługi towarzyszące związane z obsługą celną  obiekty biurowe i administracyjne.
Realizując ustalenia planu stopniowo nastąpi restrukturyzacja i rewitalizacja tego rejonu Miasta, który przez wiele lat znajdował się w granicach strefy ochronnej Huty, uniemożliwiającej rozwój tego obszaru. Uchwalenie miejscowego planu umożliwia przekształcenie tych terenów w centrum nowoczesnego przemysłu, techniki i technologii, z możliwością lokalizacji innych funkcji komercyjnych.
Efektem realizacji planu będzie również zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących