Obowiązujący plan SIDZINA - PÓŁNOC Logo
 

Powierzchnia planu - 193 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIDZINA - PÓŁNOC" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 618, poz. 3821 z dnia 10 października 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 10 listopada 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 30 sierpnia 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 618, poz. 3821 z dnia 10 października 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Obszar objęty planem o pow. 194,5 ha zlokalizowany jest w południowej części Krakowa wchodząc w skład Dzielnicy VIII "Dębniki". Obszar wyznaczony jest granicami: od strony północnej autostradą "A4" - południowym obejściem Krakowa, od strony wschodniej ul. Działowskiego i ciekiem wodnym bez nazwy stanowiącym przedłużenie pot. Sidzinki, od strony południowej linią kolejową Kraków Skawina oraz granicą administracyjną miasta Krakowa i od strony zachodniej ulicą Skotnicką oraz granicą miasta.
Autostrada "A4" od strony północnej oraz linia kolejowa od strony południowej spowodowały funkcjonalne i przestrzenne odcięcie tej części Sidziny od centrum Krakowa przenosząc jej powiązania w kierunku miasta i gminy Skawina. Zabudowa i zainwestowanie obszaru charakteryzuje się typowym układem przestrzennym dla terenów podmiejskich. Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana została w oparciu o historyczny układ urbanistyczny dawnej wsi Sidzina i rozlokowana jest wzdłuż traktów dróg.
Cały obszar leży w zasięgu obsługi istniejącej infrastruktury miejskiej, co stwarza korzystne warunki dla obsługi planowanego zagospodarowania.
Plan realizuje główne cele poprzez właściwe rozwiązania przestrzenne i programowe dla tego obszaru:
- zachowanie istniejącego charakteru zabudowy podmiejskiej, a w szczególności wartościowych historycznych układów urbanistycznych dawnej wsi Sidzina,
- tworzenie przestrzeni o atrakcyjnym, otwartym krajobrazie z dużym udziałem terenów zielonych,
- utrzymanie głównej funkcji obszaru zainwestowania mieszkalnego i usługowego,
- zapewnienie mieszkańcom obszaru właściwych standardów komunikacyjnych,
- dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej.
Rozwiązania planu umożliwiają realizację zabudowy mieszkaniowej o ekstensywnym charakterze dla mieszkańców i inwestorów, którzy preferują spokojniejszy, oddalony od centrum miasta styl życia i zamieszkania.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip