Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Miasto – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 9 lutego 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 14 marca 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 723/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 marca 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 marca do 14 kwietnia 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 24 marca 2010 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 kwietnia 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1108/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2010 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 lipca 2010 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu - 17 sierpnia 2010 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - do 14 września 2010 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 2422/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 października 2010 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2535/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2010 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 20 października 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 listopada 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr CXV/1546/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 631, poz. 5127 z dnia 2 grudnia 2010 r.
 18. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego Nr WN.II.0911-126-10 z dnia 3 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały w całości.
 19. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 328/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2011 r.
 20. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 30 marca 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 13 kwietnia 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 22. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r.


strona bipPowrót do strony głównej planu