Historia sporządzenia planu CHEŁM - ZAKAMYCZE II Logo

Powierzchnia planu - 112 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA M.A.M. w Krakowie


W dniu 4 listopada 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXIV/1100/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CHEŁM - ZAKAMYCZE II" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 703, poz. 5319 z dnia 19 listopada 2009 r. - weszła w życie w dniu 20 grudnia 2009 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 30 marca 2011 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUstrona bip
(Orzeczenia WSA i NSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan dla obszaru "Chełm - Zakamycze II" to plan łączący cechy planu o charakterze "ochronnym" z cechami planu o charakterze "porządkującym" istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenów. Obejmuje tereny, częściowo już zainwestowane, wymagające wprowadzenia zarówno regulacji koordynujących zagospodarowanie, jak i regulacji wykluczających zabudowę. Spontaniczna zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, może nieuchronnie doprowadzić nie tylko do chaosu, ale przede wszystkim do obniżenia wartości przestrzeni. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 5 sierpnia 2005 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 13 września 2005 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1760/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 paźdzernika 2005 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 16 marca 2007 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 29 marca do 27 kwietnia 2007 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 16 kwietnia 2007 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 11 maja 2007 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1210/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2007 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 394/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2008 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 marca 2008 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 kwietnia 2008 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 8 maja 2009 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 19 maja do 18 czerwca 2009 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 29 maja 2009 r.
 15. Termin składania uwag do wyłożonej części projektu planu - do 2 lipca 2009 r.
 16. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1652/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2009 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 4 listopada 2009 r. - głosowanie nad ujednoliconym projektem uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXIV/1100/09 w sprawie uchwalenia planu.
 18. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 703, poz. 5319 z dnia 19 listopada 2009 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA pod głosowanie nad uchwaleniem planu.

DRUK NR 569:
- w dniu 4 listopada 2009 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę
Nr LXXXIV/1100/09 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu - Tekst ujednolicony)

dokument pdf-tekstUzasadnienie

dokument pdf-tekstInformacja Prezydenta Miasta Krakowa o zmianach wprowadzonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" (Druk nr 569) – w wyniku przegłosowanych przez Radę Miasta Krakowa poprawek oraz o wynikach ponowienia niezbędnych czynności proceduralnych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa - Załącznik nr 2 do uchwały (dok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 4 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 5 do uchwały* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAM Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXIV - 4 listopada 2009 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2009 r:dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 29 maja 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 394/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2008 r.

DRUK NR 569:
- w dniu 26 marca 2008 r. - pierwsze czytanie
projektu uchwały,
- w dniu 23 kwietnia 2008 r. - drugie czytanie
projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 4 uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 5 uchwały* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXXVIII - 26 marca 2008 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLI - 23 kwietnia 2008 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 29 marca do 27 kwietnia 2007 r:dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2007 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

UWAGA: Prace nad projektem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNĄ PRACOWNIĘ M.A.M. w Krakowie
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2009 r:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko wyłożona do publicznego wglądu w dniach od 29 marca do 27 kwietnia 2007 r. (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStrona tytułowa

dokument pdf-tekstAneks do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 29 marca do 27 kwietnia 2007 r:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

UWAGA: Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko prowadzone były przez wykonawców zewnętrznych: „OIKOS” Pracownię Ochrony Środowiska w Krakowie i ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNĄ PRACOWNIĘ M.A.M. w Krakowie
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 8 maja 2009 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chełm - Zakamycze II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" (druk nr 569), obejmujących:
1. Dla terenu "15MN1": wyrównanie linii zabudowy istniejącą linią zabudowy wzdłuż ulicy Olszanickiej.
2. Dlea terenu "4MN2": przesunięcie linii zabudowy w stosunku do ulicy oznaczonej 2KDZ na odległość 15 m od linii rozgraniczającej.
3. Dla terenu „2MN2": przesunięcie linii zabudowy w stosunku do ulic na odległość 15 m od linii rozgraniczającej.
4. Zmianę przeznaczenia terenów:
• „6R" na „26aMN1";
• działek 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8 z terenu „2R" na „15aMN1";
• części działek nr 21/1, 22/2, 22/4 oraz 22/5 z terenu „3R" na „15bMN1";
• „3R" na południe od ul. Przyszłości oraz obszaru „3ZL" na „16aMN1";
• części działek nr 9/2, 10/1, 10/2 oraz w całości 10/3 z obszaru „3R" na „17aMN1";
• części działki 64/16 z terenu „1R" na „2aMN1";
5. Zmianę przeznaczenia części terenu określonego we wcześniejszym projekcie planu symbolem „1MN1" przy ulicy „3KDW", na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „3MW", z maksymalną wysokością budynków 14 m, bez prawa rozbudowy.
6. Przedłużenie drogi „9KDW" do obszaru „3ZL".
7. Dodanie w treści uchwały, w § 12 ustęp 3 pkt. 7) słowa „i 4 MN1".
8. Dodanie w treści uchwały, w § 12 ustęp 4 pkt. 4) następującej treści: „z dopuszczeniem dachów płaskich jako tarasów o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni rzutu poziomego budynku".
9. Dodanie w treści uchwały, w § 12 ustęp 4 pkt. 9) następującej treści: „z wyjątkiem terenu 4 MN1, w którym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji".
10. Dodanie w treści uchwały, w § 12 ustęp 4 pkt. 10) następującej treści: „z wyjątkiem terenu 4 MN1, w którym minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji".
11. Dodanie w treści uchwały w § 13 ustęp 4 pkt. 11) następującej treści: „z wyjątkiem terenu 2 MN2, w którym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji".
12. Dodanie w treści uchwały, w § 13 ustęp 4 pkt. 12) następującej treści: „z wyjątkiem terenu 2 MN2, w którym powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji".

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 13:00 - 15:00.

Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony na tej stronie internetowej. Także, na stronie zamieszczony jest projekt planu w edycji przekazanej pod obrady Rady Miasta Krakowa - marzec/kwiecień 2008 r. w stosunku do którego zostały wprowadzone zmiany opisane w niniejszym Ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian -  zostanie przeprowadzona w dniu 29 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIII/578/04 z dnia 20 października 2004 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu  w dniach od 29 marca do 27 kwietnia 2007 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2007 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy  Prawo ochrony środowiska  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 11 maja 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 sierpnia 2005 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXIII/578/04 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II".
Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa ul. Za Torem 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do dnia 13 września 2005 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXXIV/1100/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 30 marca 2011 r.):


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LXIII/578/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1652/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 712/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" (Druk nr 569):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 394/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 4. Zarządzenie Nr 1210/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1760/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 96/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2008 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II" (Druk nr 569):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 32/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony  Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2007 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip