Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE

Logo
 

Powierzchnia planu - 173,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 16 marca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od ponownego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE".

W dniu 11 stycznia 2006 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIX/1003/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 127, poz. 809 z dnia 15 marca 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 31 maja 2007 r. stwierdził nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - orzeczenie jest prawomocne od dnia 31 lipca 2007 r.

ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu
(Orzeczenie WSA)


Miniatura
Obszar i granice planu
Plan obejmował tereny w zachodniej części Krakowa przy granicy z Gminą Zabierzów i z Gminą Liszki, położone po obu stronach autostrady A4, w rejonie węzła autostradowego "Balice II" oraz na południe i południowy wschód od niego.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip