Obowiązujący plan SIDZINA - POŁUDNIE Logo
 

UWAGA:

1) Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 46/19) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr CXIII/1159/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sidzina - Południe" stwierdził nieważność załącznika graficznego do zaskarżonego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie linii zabudowy, wyznaczonej przez działkę nr 20/2 obręb 84 Podgórze wzdłuż granicy opracowania - w obszarze 1MN.
link zewnętrznyOdnośnik do wyroku WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 6 czerwca 2019 r.

2) W części obszaru planu
zastosowanie ma uchwała Nr XI/105/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Żyznej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków - Odnośnik do strony z uchwałąprzekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 158 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIII/1159/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIDZINA - POŁUDNIE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 433, poz. 2733 z dnia 26 lipca 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Energetyka, gazownictwo i teletechnika
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 433, poz. 2733 z dnia 26 lipca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIII/1159/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Osiedle Sidzina - Południe położone jest w obrębie ewidencyjnym 84 i 85 Dzielnicy VIII "Dębniki", w południowo-zachodniej części miasta Krakowa w obszarach stanowiących strefę przedmieść o charakterze przestrzennym typowym dla terenów podmiejskich, gdzie jeszcze użytkowanie rolnicze gruntów nie straciło dominującego charakteru w zagospodarowaniu przestrzeni.
Obszar planu o pow. 158 ha, stanowi około 3,7 % powierzchni Dzielnicy VIII, ograniczony jest od zachodu i południa granicą administracyjną Krakowa, od wschodu ul. Prażmowskiego i granicą administracyjną Krakowa oraz - od północy linią kolejową Kraków - Skawina.
Zabudowa mieszkaniowa na obszarze planu ma wyłącznie charakter zabudowy jednorodzinnej. Obsługę mieszkańców z zakresu usług publicznych i komercyjnych zapewniają obiekty usługowe zlokalizowane poza obszarem planu.
Obszar planu nie jest objęty żadną formą ochrony krajobrazu i przyrody, jednak posiada pewne wartości przyrodnicze. Najbardziej cennym i urozmaiconym krajobrazowo fragmentem jest jego południowa część. Jest to kompleks leśny o powierzchni ok. 27 ha, który może stanowić znaczący teren rekreacji pieszej i rowerowej - wraz z zadrzewieniami - w dolinkach rozcinających obszar, związanych z ciekami wodnymi. Niestety las i zadrzewienia spowodowały ograniczenie wartości widokowych.
Plan wyznacza tereny i określa warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a także zasady ich obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej.
Wyznaczone nowe tereny budowlane umożliwią realizację zabudowy mieszkaniowej o ekstensywnym charakterze dla inwestorów, którzy preferują spokojniejszy, oddalony od centrum miasta styl życia i zamieszkania.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip