Wersja dokumentu z dnia 2010-03-31 09:00:09

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
 1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadowicka - Tischnera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 12 maja 2010 r.

 2. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" - Zarządzenie Nr 643/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2010 r.

 3. W dniu 17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa:
  - podjęła uchwałę Nr XCV/1271/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki",
  - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko".

 4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 28 kwietnia 2010 r.

 5. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów". Termin składania wniosków do dnia 13 kwietnia 2010 r.

 6. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" - Zarządzenie Nr 384/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r.

 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (odbyło się w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r.). Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 7 kwietnia 2010 r.

 8. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (odbyło się w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r.). Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu do dnia 7 kwietnia 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury