Wersja dokumentu z dnia 2010-01-26 13:58:32

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
  1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 9 marca 2010 r.

  2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 9 marca 2010 r.

  3. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" - Zarządzenie Nr 125/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.

  4. W dniu 13 stycznia 2010 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika".

  5. Od dnia 11 stycznia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Przegorzały".

  6. Od dnia 11 stycznia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Witkowice".

  7. Od dnia 11 stycznia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróżenice".

  8. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera". Termin składania wniosków do dnia 9 lutego 2010 r.

  9. Rozpatrzenie uwag do sporządzanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - Zarządzenie Nr 2979/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury