Wersja dokumentu z dnia 2009-09-22 11:18:15

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego


 

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów oraz zmiany Studium w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

  1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 września do 20 października 2009 r. Termin składania uwag do dnia 3 listopada 2009 r.

 2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 26 października 2009 r. Termin składania uwag do dnia 25 listopada 2009 r.

 3. Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu - Zarządzenie Nr 1998/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2009 r.

 4. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września do 13 października 2009 r. Termin składania uwag do dnia 27 października 2009 r.

 5. W dniu 9 września 2009 r. Rada Miasta Krakowa:

  - podjęła uchwałę Nr LXXX/1049/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór" - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,

  - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza".

 6. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września do 13 października 2009 r.

 7. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II" - Zarządzenie Nr 1914/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 września 2009 r.

 8. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Skała II" - Zarządzenie Nr 1913/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 września 2009 r.

 9. Rozpatrzenie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.

 10. W dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Krakowa - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe".

 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2009 r. Termin składania uwag do dnia 24 września 2009 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury