Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Płaszów - Rybitwy – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 19 stycznia 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 28 lutego 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 611/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 12 listopada 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 23 listopada do 21 grudnia 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 9 grudnia 2010 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 4 stycznia 2011 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 69/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2011 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 19 sierpnia 2011 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 30 sierpnia do 28 września 2011 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 20 września 2011 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 12 października 2011 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 2503/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2011 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 378/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2012 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 marca 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 21 marca 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie.
 17. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 27 lipca 2012 r.
 18. Kolejne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 6 sierpnia do 4 września 2012 r.
 19. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 21 sierpnia 2012 r.
 20. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 18 września 2012 r.
 21. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 2849/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2012 r.
 22. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 21 listopada 2012 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Uchwała Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 23. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544.


strona bipPowrót do strony głównej planu