Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wyciąże – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w KrakowiePROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1959/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2009 r.

DRUK NR 1288:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 23 września 2009 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 7 października 2009 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXII/1075/09 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały

strona bipRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXI - 23 września 2009 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXII - 7 października 2009 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planustrona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady