Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wyciąże – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 19 stycznia 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 26 lutego 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 558/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 3 kwietnia 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 5 maja do 2 czerwca 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 4 maja 2009 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 2 czerwca 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1375/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1959/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2009 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 września 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 października 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 662, poz. 4979 z dnia 28 października 2009 r.


strona bipPowrót do strony głównej planu