DYREKTOR WYDZIAŁU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Tytuł zadania publicznego: Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach.

 

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 250 000 zł.

 

Termin realizacji zadania: 06.06 -31.12.2020 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:  

Gmina Miejska Kraków przeznaczyła w roku 2020 na realizację zadań publicznych  „Rezydencje artystyczne i immersyjne pokazy audiowizualne w Galerii 360°” – 80 000 zł, „Artists at Risk – rezydencje dla prześladowanych praktyków sztuk wizualnych” – 30 000 zł.

W roku 2019  pt. „Rezydencje i immersyjne pokazy audiowizualne w Galerii 360°” - 80 000 zł, „Program Rezydencji Artystów Sztuki Współczesnej w Krakowie we współpracy z miastami partnerskimi – NORYMBERGA” – 50 000 zł.

 

 

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

1. Otwarty konkurs ofert pt. Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach obejmuje wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie 06.06-31.12.2020 r.

 

2. Zadanie polega na przeprowadzeniu pobytów rezydencyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub zapewnieniu warunków umożliwiających pracę twórczą w domu krakowskich (tj. zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) artystów oraz animatorów kultury, kuratorów sztuki, krytyków sztuki zwanych dalej Rezydentami.

 

3. Zadanie ma polegać na umożliwieniu przez zleceniobiorcę realizacji programu rezydencji, który będzie autonomicznym, samodzielnym i jedynym celem realizacji projektu przez zaproszonego Rezydenta.

 

4. Program rezydencji rozumiany jest jako całość zamierzeń twórczych i artystycznych zaplanowanych do realizacji w ramach rezydencji zaproszonego Rezydenta.

 

5. Rezultatem zadania powinno być powstanie nowego dzieła, wydarzenia lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk.

 

6. Oferent musi zapewnić artystom wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 

7. Oferent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych, w tym przede wszystkim: upublicznienia projektów powstałych w ramach programu rezydencji.

 

8. Utwory i artystyczne wykonania, stanowiące przedmiot ochrony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzące w skład projektów realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, nie mogą być rozpowszechniane w Internecie odpłatnie, zarówno w czasie objętym realizacją zadania, jak i po jego zakończeniu.

 

9. Zleceniobiorca powinien posiadać prawa do rozpowszechniania w Internecie utworów i wykonań objętych zadaniem oraz zgodę osób biorących udział w realizacji zadania, na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie w ramach realizacji zadania.

 

10. W sprawach związanych z uzyskiwaniem licencji do publicznego odtwarzania treści w Internecie należy skontaktować się z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami zależnymi.

 

11. Wszelkie materiały powstałe w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być dystrybuowane w sposób odpłatny zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.

 

12. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

 

13. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty złożone przez Oferenta niespełniającego tego warunku nie będą rozpatrywane.

 

14. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 zł.

 

15. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania (uwaga: system NAWIKUS nie weryfikuje tego warunku, proszę uważnie sprawdzić kwoty).

 

16. Wkład własny (finansowy i/lub niefinansowy łącznie) musi wynosić łącznie co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

17. Zadanie winno być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

 

18. Zleceniobiorca, w celu prowadzenia badania wpływu zlecanych zadań przez Gminę Miejską Kraków na rynek kultury w Krakowie, zobowiązuje się do zawarcia w sprawozdaniu danych statystycznych dotyczących informacji na temat ilości zaangażowanych Rezydentów, ich płci, oraz informacji czy są: zawodowo związani z Krakowem/Małopolską i Śląskiem/ z Polską/niezwiązani zawodowo z Polską.

 

19. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za pracę danego rodzaju.

 

20. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to: sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Posiadanie wkładu rzeczowego wymaga udokumentowania w formie, np. oświadczenia zarządu, umowy użyczenia, porozumienia partnerskiego, sponsorskiego, umowy o współpracy, umowy darowizny.

 

21. W przypadku współpracy Oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostką Gminy Miejskiej Kraków, informację o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

 

22. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

 

23. Dotacja nie może być wykorzystana na:

     1) zakupy gruntów;

     2) działalność gospodarczą;

     3) pokrycie kosztów utrzymania biura Oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania;

     4) działalność partii politycznych;

     5) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

     6) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

 

24. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

    1) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

    2) zakup praw autorskich niezbędnych do wykonania zadania;

    3) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

    4) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;

    5) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;

    6) koszty promocyjne służące realizacji zadania.

 

25. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

    1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

    2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

 

Celem zadania konkursowego jest realizacja programów rezydencji krakowskich (tj zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) Rezydentów na terenie Gminy Miejskiej Kraków opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki.

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, priorytet

I.3.4. Wypracowanie programu rezydencji twórczych dla artystów. I.5 Twórcze zarządzanie i pomnażanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa, I.5.3 Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Cel realizacji zadania konkursowego wynika z § 29 ust. 2 Zarządzenia Nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Cel zadania konkursowego został ujęty w pakiecie narzędzi „Kultura Odporna” II. Artyści i twórcy indywidulani 6. Wsparcie dla lokalnych twórców i artystów poprzez instytucje kultury a. Rezydencje artystyczne

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Rezultatem zadania powinno być powstanie nowego dzieła, lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

  

 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

 

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

2. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane (będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych).

 

3. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

 

4. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

 

5. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego powinni być mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 

6. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

 

7. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.

 

8. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań) w postaci uzupełnionego obligatoryjnego załącznika do oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

9. W przypadku wykazywania w ofercie wkładu osobowego, Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI oferty poz. 3 – „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

 

10. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

 

11. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

 

12. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

13. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

 

14. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

16. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

 

17. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu potwierdzenia gotowości do realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

18. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

 

19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 15.

 

20. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 

21. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Miejską Kraków oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie 31 grudnia 2020 r.

 

22. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

23. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

 

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

 

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl/ lub http://www.nawikus.krakow.pl/ oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

 

4. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).

 

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków), pok. nr 21 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W okresie braku dostępu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oferty do otwartego konkursu ofert Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach należy składać do 5 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w urnie na korespondencję znajdującej się w holu Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Korespondencja z ww. urny odbierana jest codziennie przez pracowników Kancelarii Magistratu. Za złożone w terminie uznaje się oferty, które zostaną odebrane z ww. urny najpóźniej 8 czerwca br. co zostanie udokumentowane pieczęcią wpływu do Kancelarii Magistratu.

 

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków/lub data odebrania oferty z urny przez pracownika Kancelarii Magistratu w okresie braku dostępu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

  

 

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 3 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl

 

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków), pok. nr 21 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków). W okresie braku dostępu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oferty do otwartego konkursu ofert „Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach” należy składać do 5 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w urnie na korespondencję znajdującej się w holu Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Korespondencja z ww. urny odbierana jest codziennie przez pracowników Kancelarii Magistratu. Za złożone w terminie uznaje się oferty, które zostaną odebrane z ww. urny najpóźniej 8 czerwca br. co zostanie udokumentowane pieczęcią wpływu do Kancelarii Magistratu.

 

 

4. W przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania Podmiotu wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacja zobowiązana jest do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty.

 

5. Załącznikami obowiązkowymi do oferty składanej w wersji papierowej są:

   1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych). Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;

   2) statut w przypadku stowarzyszeń i fundacji;

   3) formularz analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego oraz sposobu zapobiegania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

   4) załącznikami obowiązkowymi są też inne dokumenty, jeśli dotyczą np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty udzielone przez zarząd główny dla terenowego oddziału organizacji, nieposiadającego osobowości prawnej; w przypadku złożenia oferty wspólnej, należy załączyć do oferty wspólnej umowę partnerską zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

 

6. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

7. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych  w niej informacji.

 

8. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

 

9. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

10. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

    1) złożenie oferty po terminie,

    2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

    3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników: bez aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności oferenta (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych), bez statutu w przypadku stowarzyszeń i fundacji; bez formularza analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego oraz sposobu zapobiegania załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Jeśli dotyczy, bez innych dokumentów np.: bez upoważnienia osób do reprezentacji Oferenta; bez pełnomocnictwa rodzajowego do złożenia oferty udzielonego przez zarząd główny w przypadku terenowych oddziałów organizacji; bez umowy partnerskiej w przypadku ofert wspólnych; bez kopii uchwały o zmianie statutu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,

    4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

    5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

    6) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem,

    7) złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

    8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,

    9) złożenie oferty, w której planowana kwota dotacji przekracza 90% całkowitych kosztów realizacji zadania,

   10) wnioskowanie o kwotę dotacji powyżej 50 000 zł,

   11) złożenie przez Oferenta więcej niż 1 oferty.

 

11. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m.in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

 

12. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

13. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert niespełniających wymogów formalnych.15. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

 

14. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

    1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

    2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

    3) jakość wykonania zadania, w tym ilość krakowskich (tj. zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) Rezydentów oraz sposób rekrutacji uczestników,

    4) zawarta w ofercie informacja nt. zaproszonych Rezydentów z uwzględnieniem ich związków z Krakowem,

    5) kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

    6) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział wkładu własnego finansowego,

    7) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, udział wkładu własnego niefinansowego (wkładu osobowego i rzeczowego łącznie),

    8) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

15. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

 

16. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

17. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

    1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

    2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO

oraz udostępnia się je w:

   1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

   2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: http://www.nawikus.krakow.pl/.

 

18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

   1) nie zostanie złożona żadna oferta,

   2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

    

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

 

 

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

 

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym http://www.nawikus.krakow.pl/.

 

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

 

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl  najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

 

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

 

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

 

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

 

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 – 14:00 w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

• w pok. nr 34 lub pod numerem tel. 12 616 1165 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,

• w pokoju nr 37 lub pod numerem tel. 12 616 1914 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

   1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

   2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

   3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

 

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

 

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadanym przez nich doświadczeniem w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

   1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

   2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

   3) mają doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

   4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

 

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

10. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych do konkursu ofert do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

 

11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 maja 2020 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków), pok. nr 21. W okresie braku dostępu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oferty do otwartego konkursu ofert Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach należy składać do 29 maja r. w urnie na korespondencję znajdującej się w holu Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Korespondencja z ww. urny odbierana jest codziennie przez pracowników Kancelarii Magistratu. Za złożone w terminie uznaje się oferty, które zostaną odebrane z ww. urny najpóźniej 1 czerwca br. co zostanie udokumentowane pieczęcią wpływu do Kancelarii Magistratu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl .

 

12. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych określa zarządzenie nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 roku.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl , a także w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków).

 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:

 

załącznik nr 1 – formularz analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego i sposób zapobiegania;

 

załącznik nr 2 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

 

załącznik nr 3 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

 

załącznik nr 4 – karta oceny formalnej oferty;

 

załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej oferty;

 

załącznik nr 6 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

 

załącznik nr 7 - formularz oświadczenia dla członka komisji konkursowej o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-18 08:32:56
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2020-05-15 15:50:55
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-05-15 15:41:24
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2020-05-15 15:26:02
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja