Wnioski elektroniczne możliwe do pełnej lub częściowej realizacji

za pomocą Formularza pisma ogólnego lub drogą Email

 


Legenda:

- realizacja możliwa w całości drogą elektroniczną

- realizacja możliwa częściowo drogą elektroniczną

- brak możliwości realizacji drogą elektroniczną

 

WAŻNE!
Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

Tabela usług, które można zrealizować w całości lub częściowo przy pomocy Formularza ogólnego złożenia pisma do Urzędu Miasta Krakowa lub drogą Email.

Szczegóły zostały oznaczone w odpowiednich kolumnach tabeli.

 

Lp symbol usługi/procedury nazwa usługi/procedury (oraz ewentualnie link do komentarza) możliwy sposób złożenia wniosku do Urzędu możliwy sposób załatwienia wniosku przez Urząd (przesłania odpowiedzi/produktu usługi)
email pismo ogólne Epuap email pismo ogólne Epuap
1 AU-18 Zgłoszenie budowy / wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
2 AU-19 Przeniesienie zgłoszenia na rzecz innego inwestora CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
3 AU-20 Pozwolenie na budowę zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej. CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE
4 EW-1 Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa NIE TAK NIE CZĘŚCIOWO TAK
5 EW-2 Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego NIE TAK NIE TAK
6 GD-1 Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE
7 GD-3 Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego CZĘŚCIOWO TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK
8 GD-4 Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
9 GD-7 Podział nieruchomości NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE CZĘŚCIOWO TAK
10 GD-8 Decyzja o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków NIE TAK NIE TAK
11 GD-9 Rozgraniczenie nieruchomości NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE CZĘŚCIOWO TAK
12 GD-10 Zmiana klasyfikacji gruntów NIE TAK NIE CZĘŚCIOWO TAK
13 GD-12 Ustalenie numeru porządkowego dla budynku NIE TAK NIE TAK
14 GD-13 Zaświadczenie o położeniu budynku NIE TAK NIE TAK
15 GD-14 Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, skwerów TAK TAK TAK TAK
16 GD-15 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
17 GD-17 Uwłaszczenia gospodarstw rolnych (Akty Własności Ziemi) NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
18 GD-18 Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) przed zbyciem nieruchomości NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
19 GD-20 Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków: 1. nazwiska właściciela, posiadacza 2. adresu właściciela, posiadacza 3. stanu posiadania TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK
20 GD-22 Udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
21 GD-29 Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany:1) o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)2) o wykupienie nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)3) o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
22 GD-30 Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotami gruntowymi oraz jego zmiany NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
23 GD-31 Zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
24 GD-33 Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
25 GD-34 Udostępnianie danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym TAK TAK TAK TAK
26 GK-05 Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK TAK
27 GS-1 Przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
28 GS-2 Zbywanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
29 GS-3 Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej TAK TAK NIE NIE
30 GS-4 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej TAK TAK NIE NIE
31 GS-5 Wygaśnięcie trwałego zarządu TAK TAK NIE NIE
32 GS-6 Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
33 GS-8 Rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa TAK TAK NIE NIE
34 GS-9 Zbywanie nieruchomości na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną na której terenie jest położona TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
35 GS-10 Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
36 GS-11 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa NIE TAK NIE TAK
37 GS-16 Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenia wynikające z art. 207-208 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ) TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
38 GS-17 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
39 GS-18 Oddanie nieruchomości w użytkowanie w drodze umowy TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
40 GS-19 Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
41 GS-20 Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
42 GS-22 Udostępnianie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
43 GS-23 Oddawanie nieruchomości w dzierżawę (z wyłączeniem dzierżawy targowisk, terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz pasów drogowych) TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
44 GS-24 Oddawanie nieruchomości w użyczenie TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
45 GS-25 Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
46 GS-26 Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
47 GS-28 Zamiana nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
48 GS-29 Oddawanie nieodpłatne garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa ich najemcom z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
49 GS-30 Zbywanie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
50 GS-31 Wydawanie na wniosek zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz udzielanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej należnej z tego tytułu NIE TAK NIE TAK
51 GS-33 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości NIE TAK NIE NIE
52 GS-38 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa NIE TAK NIE TAK
53 GS-40 Sprzedaż prawa własności nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
54 GS-41 Przekształcenie prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego TAK TAK NIE NIE
55 GS-43 Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów NIE TAK NIE TAK
56 GS-45 Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej. TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
57 GS-46 Żądanie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej od ceny sprzedaży bonifikaty po jej waloryzacji CZĘŚCIOWO TAK TAK NIE TAK
58 GS-47 Sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli w drodze bezprzetargowej TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
59 GS-48 Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych będących użytkownikami-współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
60 GS-49 Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej) TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
61 GS-50 Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
62 GS-51 Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
63 GS-52 Oddawanie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków w dzierżawę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania docieplenia budynku TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
64 GS-60 Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami) TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
65 GS-63 Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów NIE TAK NIE TAK
66 IR-1 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
67 IR-2 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
68 KP-1 Przyjmowanie stron przez Prezydenta Miasta Krakowa TAK TAK TAK TAK
69 KP-4 Wydanie zgody na udostępnienie prawa do korzystania ze wzoru Tartanu Miasta Krakowa TAK TAK TAK TAK
70 KP-6 Udostępnianie znaków towarowych Gminy Miejskiej Kraków TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
71 KS-1 Patronat medialny TAK TAK TAK TAK
72 KS-2 Zgoda na doręczenie Krakowskiej Wyprawki TAK TAK NIE NIE
73 ML-35 Zawieranie porozumień dotyczących wskazania lokalu do remontu na koszt wierzyciela-właściciela celem wcześniejszej realizacji wyroku eksmisyjnego CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK TAK
74 ML-28 Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
75 ML-29 Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia w związku z orzeczoną eksmisją CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
76 ML-34 Wypłata odszkodowania w zakresie opłat niezależnych od właściciela, które nie zostały opłacone przez osoby eksmitowane. CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
77 PD-10 Zwrot opłaty skarbowej NIE TAK NIE TAK
78 PD-11 "Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa NIE TAK NIE TAK
79 PD-17 Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE TAK TAK TAK
80 SA-20 Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
81 SA-22 Przekazywanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych NIE TAK NIE TAK
82 SA-24 Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
83 SA-32 Zameldowanie na wniosek strony NIE TAK NIE NIE
84 SA-33 Wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania NIE TAK NIE NIE
85 SA-34 Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
86 SA-35 Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny oraz żołnierza samotnego. CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
87 SA-39 Wystawianie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
88 SA-40 Wydanie-wymiana karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
89 SA-51 Wydanie duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
90 SA-59 Przekazywanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych NIE TAK NIE TAK
91 SA-60 Udzielenie pomocy de minimis – odstąpienie od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków TAK TAK NIE NIE
92 SC-16 Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii) NIE TAK NIE NIE
93 SC-17 Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii NIE TAK NIE NIE
94 SC-20 Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach NIE TAK NIE TAK
95 SC-21 Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego z wyjątkiem zaświadczenia o stanie cywilnym NIE TAK NIE TAK
96 SC-23 Orzekanie o zmianie imienia lub (i) nazwiska NIE TAK NIE TAK
97 SC-24 Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie uwierzytelnionego dokumentu NIE TAK NIE TAK
98 SC-27 Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i-lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa NIE TAK NIE NIE
99 SC-28 Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie nieuwierzytelnionego dokumentu lub wgląd do dokumentu NIE TAK NIE TAK
100 SC-30 Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenia pomocnicze NIE TAK NIE TAK
101 SO-11 Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia dobry start, dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE CZĘŚCIOWO TAK
102 SO-15 Dodatek mieszkaniowy CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
103 SO-17 Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych. TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK
104 SO-30 Pomoc finansowa dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK
105 SP-1 Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu TAK TAK TAK NIE
106 WS Udostępnienie karty osuwiska - terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych TAK TAK TAK TAK
107 WS Wydanie warunków likwidacji studni TAK TAK TAK TAK
108 WS Wydanie opinii do planu ruchu TAK TAK TAK TAK
109 WS-6 Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
110 WS-12 Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
111 WS-15 Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE NIE
112 WS-24 Wpis(skreślenie wpisu),zmiana danych w rejestrze żywych zwierząt,niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi TAK TAK TAK NIE
113 WS-27 Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej NIE TAK NIE TAK
114 WS-29 Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną TAK TAK TAK TAK
115 WS-30 Opiniowanie planów łowieckich TAK TAK TAK NIE
116 WS-31 Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny TAK TAK TAK NIE
117 WS-32 Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego TAK TAK TAK NIE
118 WS-42 Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazów przetrzymywania zwierzyny TAK TAK CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK
119 WS-43 Wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych TAK TAK TAK NIE
120 WS-47 Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy TAK TAK TAK TAK
121 WS-49 Zezwolenie na uprawę maku, konopi TAK TAK TAK NIE
122 WS-51 Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi – w przypadku stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem TAK TAK TAK TAK
123 WS-52 Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych TAK TAK TAK TAK
124 WS-53 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich TAK TAK TAK TAK
125 WS-54 Uznanie za pomnik przyrody TAK TAK TAK TAK
126 WS-55 Uznanie określonego terenu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy TAK TAK TAK NIE
127 WS-62 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE TAK
128 WS-120 Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń o odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska TAK TAK TAK NIE
129 EK Dowóz i dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół TAK TAK TAK TAK
130 EK Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli TAK TAK TAK TAK
131 EK Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK TAK
132 JP-3 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji NIE TAK NIE TAK
133 JP-4 Pozwolenie na wprowadzanie gazów NIE TAK NIE TAK
134 JP-5 Postępowanie kompensacyjne NIE TAK NIE TAK
135 MR-1 Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego. NIE TAK NIE TAK
136 SZ-7 Wydawanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. CZĘŚCIOWO TAK NIE CZĘŚCIOWO TAK NIE
137 SZ Zapewnienie dostępności do Nieodpłatnych usług Pomocy Prawnej i mediacji na obszarze Rzeczypospolitej w stanie epidemii z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. TAK TAK TAK TAK
138 SZ Składanie wniosków o uruchomienie perocedury konsultacji społecznych NIE TAK NIE TAK
139 SZ Wyrażanie opinii w czasie trwania procesów konsultacyjnych TAK TAK TAK TAK
140 SZ Wniosek w sprawie realizacji zadania publicznego w trbie Inicjatywy Lokalnej NIE CZĘŚCIOWO TAK CZĘŚCIOWO TAK TAK

 

 

Komentarze do wybranych usług:

 

dotyczy Lp z tabeli usług komentarz
ad.1 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) niektóre pisma mogą być wnoszone w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
ad.2 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) niektóre pisma mogą być wnoszone w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
ad.3 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) niektóre pisma mogą być wnoszone w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
ad.4 Porozumienie w sprawie ulgi ma charakter umowy cywilnoprawnej, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą podpisania osobiście lub przez pełnomocnika.
ad.6 Dedykowany portal do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i dodatkowe komunikaty publikowane na stonie BIP i portalu
ad.7 Możliwe złóżenie wniosku, jeżeli dotyczy informacji lub materiałów archiwalnych bez danych osobowych. Urząd może może wysłać informacje i te skany dokumentów bez danych osobowych, które strona potrzebuje bez poświadczenia za zgodność z orginałem.
ad.8 Klient (Jednostka Wykonawstwa Geodezyjnego) może złożyć wniosek o uwierzytelnienie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-usługi przeznaczonej do obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych (portal I-KERG związany z systemem ZSOZ). Z uwagi na fakt, że do postępowań prowadzonych przez inne organy wymagane jest złożenie dokumentów analogowych (opracowane mapy), niezbęde jest ich złożenie w siedzibie Wydziału Geodezji w wersji papierowej, która następnie podlega uwierzytelnieniu (na opracowanych mapach zamieszczane są pieczęcie z urzędowymi klauzulami przewidzianymi przepisami prawa).
ad.9 Załaczniki do wniosku nie występują w formie elektronicznje i muszą być uzupełnione po wezwaniu organu. Również projekt podziału zatwierdzany decyzją występuje wyłącznie w formie papierowej. Dodatkowo umieszcza się na nim określone poświadczenia.
ad.11 Wniosek może być złożony przez epuap, ale dołączne do niego załączniki nie występują w formie elektroniczneji i muszą być uzupełnione po wezwaniu oraganu.
ad.12 Dokumentacja sporządzana przez klasyfikatora jest sporządzana w terenie (protokoły, opisy profili glebowych)
ad.16 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.17 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.18 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.19 Poprzez informację mailową udostępniane są informacje o dalszym sposobie realizacji wniosku. Często jest to też korespondencja z klientem, która kończy się złożeniem stosownego wniosku. Klient może złożyć wniosek w formie papierowej (podpisany w sposób tradycyjny) a następnie zeskanować go (lub zrobić zdjęcie) i przesłać skany lub zdjęcia korzystając z poczty elektronicznej wraz z informacją o sposobie dostarczenia oryginałów wniosków. Oryginały dokumentów papierowych powinny jednocześnie zostać dostarczone do UMK.
ad.20 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.21 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.22 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.23 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.24 część dokumentów dołączanych do wniosku musi być dostarczona w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ad.26 Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych związane jest z z dostarczeniem przez Stronę wniosku wraz z pełną dokumentacją projektową. Dokumentacja taka zazwyczaj jest dosyć obszernym dokumentem zawierającym mapy w formatach przekraczającym A4. Jednak jeżeli strona jest w stanie dostarczyć całą dokumentację projektową w formie elektronicznej, bez uszczerbku na jej czytelności, to procedura GK-05 może być tymczasowo realizowana w formie elektronicznej.
ad.27 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.28 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.32 Strona może zostać wezwana do dostarczenia oryginału skladanych dokumentów
ad.34 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.35 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.37 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.38 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.39 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.40 Ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.41 Czynności poprzedzające wymagają bezpośredniego zaangażowania (oględziny nieruchomości, udział w czynnościach geodezyjnych) w tym także przed innymi instytucjami (badanie ksiąg i zbiorów dokumentów zgromadzonych przez sąd wieczystoksięgowy i archiwa) i funkcjonariuszami zaufania publicznego (zawieranie umów notarialnych).
ad.42 Czynności poprzedzające wymagają bezpośredniego zaangażowania (oględziny nieruchomości, udział w czynnościach geodezyjnych) w tym także przed innymi instytucjami (badanie ksiąg i zbiorów dokumentów zgromadzonych przez sąd wieczystoksięgowy i archiwa) i funkcjonariuszami zaufania publicznego (zawieranie umów notarialnych).
ad.43 Możliwość realizacji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zawarcie umowy dzierżawy w formie tradycyjnej
ad.44 Możliwość realizacji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zawarcie umowy dzierżawy w formie tradycyjnej
ad.45 Możliwość realizaCji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.46 Możliwość realizaCji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zawarcie aktu notarialnego prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.47 Możliwość realizaCji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zawarcie aktu notarialnego prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.48 Możliwość realizaCji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zawarcie aktu notarialnego prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.49 Możliwość realizaji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.53 Możliwość realizaji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.56 Czynności poprzedzające wymagają bezpośredniego zaangażowania (oględziny nieruchomości, udział w czynnościach geodezyjnych) w tym także przed innymi instytucjami (badanie ksiąg i zbiorów dokumentów zgromadzonych przez sąd wieczystoksięgowy i archiwa) i funkcjonariuszami zaufania publicznego (zawieranie umów notarialnych).
ad.57 Klient zostanie wezwany do przedłożenia oryginału dokumentów
ad.58 Czynności poprzedzające wymagają bezpośredniego zaangażowania (oględziny nieruchomości, udział w czynnościach geodezyjnych) w tym także przed innymi instytucjami (badanie ksiąg i zbiorów dokumentów zgromadzonych przez sąd wieczystoksięgowy i archiwa) i funkcjonariuszami zaufania publicznego (zawieranie umów notarialnych).
ad.59 Czynności poprzedzające wymagają bezpośredniego zaangażowania (oględziny nieruchomości, udział w czynnościach geodezyjnych) w tym także przed innymi instytucjami (badanie ksiąg i zbiorów dokumentów zgromadzonych przez sąd wieczystoksięgowy i archiwa) i funkcjonariuszami zaufania publicznego (zawieranie umów notarialnych).
ad.60 Czynności poprzedzające wymagają bezpośredniego zaangażowania (oględziny nieruchomości, udział w czynnościach geodezyjnych) w tym także przed innymi instytucjami (badanie ksiąg i zbiorów dokumentów zgromadzonych przez sąd wieczystoksięgowy i archiwa) i funkcjonariuszami zaufania publicznego (zawieranie umów notarialnych).
ad.61 Możliwość realizacji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.62 Możliwość realizacji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.63 Możliwość realizacji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, zawarcie umowy dzierżawy w formie tradycyjnej
ad.64 Możliwość realizaji usługi w sposób mieszany - ewentualna komunikacja z wnioskodawcą w formie elektronicznej, końcowe czynności poprzedzające zawarcie aktu notarialnego (prokół rokowań) prowadzone w sposób tradycyjny.
ad.66 Za pośrednictwem drogi elektronicznej możliwe jest jedynie uzupełnienie brakujących opinii zarządców dróg lub zarządzających ruchem, Policji. Niemniej jednak wymaga to późniejszego dostarczenia przez Wnioskodawcę ww. dokumentów drogą tradycyjną. Projekty organizacji ruchu wnioskodawca dostarcza drogą tradycyjną.
ad.67 Za pośrednictwem drogi elektronicznej możliwe jest jedynie uzupełnienie brakujących opinii zarządców dróg lub zarządzających ruchem, Policji. Niemniej jednak wymaga to późniejszego dostarczenia przez Wnioskodawcę ww. dokumentów drogą tradycyjną. Projekty organizacji ruchu wnioskodawca dostarcza drogą tradycyjną.
ad.70 Procedura wymaga podpisania dwustronnej umowy z klientem.
ad.73 1. W sytuscji, gdy wcześniej został zarejestrowany prawomocny wyrok orzekający eksmisję (złozony oryginał, lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 2. W sytuacji gdy w sprawie występuje pełnomocnik niezbędne będzie dostarczenie oryginału pełnomocnictwa, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
ad.74 1. Konieczne jest dostarczenie oryginalnych dokumentów wymaganych procedurą w późniejszym terminie. 2. Zawarcie Porozumienia wyłącznie osobiście.
ad.75 2. Konieczne jest dostarczenie oryginalnych dokumentów wymaganych procedurą w późniejszym terminie. 2. Zawarcie Ugody wyłącznie osobiście.
ad.76 3. Konieczne jest dostarczenie oryginalnych dokumentów wymaganych procedurą w późniejszym terminie. 2. Zawarcie Ugody wyłącznie osobiście.
ad.77 Procedura jest obsługiwana elektronicznie przez Krakowski Portal Podatnika https://kpp.um.krakow.pl . Zwrot opłaty na konto, bez możliwości odbioru w kasie. W celu umożliwenia reazlicaji usługi na czas epidami w formie elektronicznj, Urząd odstępuje od wymogu dosyłania oryginału potwierdzenia wpłaty. Wymagane jest przedstawienie skanu bądź kopii takiej wpłaty wraz z oświadczeniem, które jest zamieszczone wraz z całą procedurą na BIP (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=PD-10).
ad.79 Ddeklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć za pomocą dedykowanej strony udostępnionej przez GMK tj. https://deklaracje.mpo.krakow.pl/ .
ad.83 Strona może złożyć wyjaśninia pisemne przez e-puap, ale nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (przesłuchania stron,świadków,rozpraw), które są konieczne do wydania decyzji administracyjnej.
ad.84 Strona może złożyć wyjaśninia pisemne przez e-puap, ale nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (przesłuchania stron,świadków,rozpraw), które są konieczne do wydania decyzji administracyjnej.
ad.85 Wniosek można złożyć pismem ogólnym ePUAP. Jednak do wniosku niezbędne są oryginały dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (np. karta powołania, akty urodzenia, zaświadczenie z urzędu pracy). Brak możliwości dołączenia skanów dokumentów.
ad.86 Wniosek można złożyć pismem ogólnym ePUAP. Jednak do wniosku niezbędne są oryginały dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (np. karta powołania, akty urodzenia, zaświadczenie z urzędu pracy). Brak możliwości dołączenia skanów dokumentów.
ad.87 Wymagane dostarczenie aktualnego zdjęcia strażnika – 1 szt. (35x45 mm).
ad.88 Wymagane dostarczenie aktualnego zdjęcia.
ad.89 Wymagane dostarczenie aktualnego zdjęcia.
ad.101 Strona może złożyć formalnie sam wniosek elektronicznie przez e-PUAP ale dokumenty potwierdzające dochody i wydatki osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia muszą być przedłożone w oryginale. Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego osoba wnioskująca o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnych świadczeń składa w obecności pracownika Krakowskiego Centrum Świadczeń oświadczenie dotyczące sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. Jednocześnie spisywany jest protokół przesłuchania strony w zakresie sytuacji materialnej i rodzinnej.
ad.102 Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 ze zm.). Wniosek wymaga potwierdzenia zarządcy budynku
ad.103 wszelka korespondencja dotycząca wniosku może być wysyłana drogą elektroniczną -email (uzupełnienia, wezwania). Decyzja w formie papierowej.
ad.104 wszelka koresnpondencja dotycząca wniosku może być wysyłana drogą elektroniczną -email (uzupełnienia, wezwania). Decyzja w formie papierowej.
ad.105 Sprawę załatwia się po wypełnieniu formularza zgłoszenia - Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu Przyjaciel Sportu A.D. ..... (w załącznik do procedury: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SP-1) oraz przesłanie dodatkowej dokumentacji, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu.
ad.106 Załatwienie: skan pisma (oryginał pocztą)
ad.107 Konieczna wizja terenowa. Załatwienie: skan pisma (oryginał pocztą)
ad.108 Załatwienie: skan pisma (oryginał pocztą)
ad.109 W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w oryginale .
ad.110 W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w oryginale .
ad.111 W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w oryginale .
ad.115 oryginał dosyłany pocztą tradycyjną
ad.118 oryginał wysyłany pocztą tradycyjną
ad.127 W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w oryginale .
ad.130 Możliwość złożenia wniosku drogą e-mail w formie skanu z koniecznością dostarczenia oryginału dokumentu z załącznikami w późnieszym terminie, jednak nie poźniej niż do 30 kwietnia br.
ad.131 Możliwość złożenia wniosków na poszczególne formy wsparcia ucznia zdolnego drogą e-mail w formie skanu z koniecznością dostarczenia oryginału dokumentu z załącznikami w późniejszym terminie, jednak niepóźniej niż terminy wskazane w uchwale
ad.132 Wymagane aby wszystkie przesyłane dokumeny (wnioski, oświadczenia, zgody, pełnomocnictw), były podpisane Podpisem Kwalifikowanym lub Profilem Zaufany
ad.133 Wymagane aby wszystkie przesyłane dokumeny (wnioski, oświadczenia, zgody, pełnomocnictw), były podpisane Podpisem Kwalifikowanym lub Profilem Zaufany
ad.134 Wymagane aby wszystkie przesyłane dokumeny (wnioski, oświadczenia, zgody, pełnomocnictw), były podpisane Podpisem Kwalifikowanym lub Profilem Zaufany
ad.136 Możliwość złożenia wsnisku w formie skanów dokumentów: podpisanego wniosku, zdjęć, orzeczenia oraz pozostałch dokumetnów.
ad.137 Wzór wniosku o udzielenie pomocy prawnej udostępniło Ministerstwo (https://oirp.krakow.pl/koronavirus-info/komunikaty-ministerstwa-sprawiedliwosci/komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19/), wnioski można przesyłać w formie skanu lub zdjęcia. Osoby uprawnione są informowane o przyjęciu złożonego wniosku.
ad.140 W sprawach nie wymagających formalnej odpowiedzi zgodnie z KPA możliwa jest odpowiedź Wydziału (zawiadomienie) o sposobie załatwienia wniosku sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Art. 238 § 1 KPA