Karta usługi SO-16 Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 


UWAGI:

1 Oryginały dokumentów potwierdzających dochody i wydatki osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowych (na podstawie których zostało wypełnione „Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej”).