BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik do Zarządzenia

 

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Tytuł zadania publicznego:

Zapewnienie w schronisku dla bezdomnych 30 miejsc przeznaczonych dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

w 2020 r. - 270 000 złotych ( słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2021 r. - 360 000 złotych ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2022 r. - 360 000 złotych ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2023 r. - 360 000 złotych ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w 2024 r. - 90 000 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, lokal Podmiotu.

 

Środki przekazane na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości:

w 2019 r.- 444 000 zł. oraz w 2020 r.- 111 000 zł.

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 

1. Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r. całorocznego i całodobowego schroniska dla osób bezdomnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; w szczególności zgodnie z art. 48 a ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 poz. 1507), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej” oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896) zwanego dalej „rozporządzeniem” w lokalu Podmiotu, położonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2. W ramach prowadzonego schroniska Podmiot jest zobowiązany zapewnić :

1) 30 miejsc schroniskowych dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia,

2) wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i przechowywanie rzeczy osobistych zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia,

3) możliwość przygotowania posiłku, gorącego napoju, spożywania posiłków i przechowywania żywności; zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia,

4) możliwość wykonania zabiegów higienicznych; zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia;

5) możliwość wyprania i wysuszenia rzeczy, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia;

6) dostęp do miejsca do wizyt osób trzecich;

7) dostęp do środków masowego przekazu i komunikacji;

8) miejsce do nauki i miejsca do zabaw dla dzieci;

9) pomieszczenie do spotkań indywidulanych i miejsca do spotkań grupowych;

10) wydzielone pomieszczenie z dostępem do internetu, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia;

11) w sytuacjach interwencyjnych - żywność, leki i materiały farmaceutyczne oraz higieniczne;

12) niezbędną odzież dla kobiet i dzieci lub jej dezynfekcję i dezynsekcję.

3. Ponadto Podmiot jest zobowiązany do:

1) przeprowadzania bieżących napraw i drobnych remontów lokalu;

2) uzupełniania niezbędnego wyposażenia;

3) zapewnienia pomieszczenia biurowego, magazynów, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

4. W ramach pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Podmiot powinien realizować działania obejmujące, w szczególności:

1) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

2) wyznaczenie celów i opracowanie Indywidualnego Programy Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) z osobą w terminie do 40 dni od dnia przyjęcia osoby do schroniska,

3) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany IPWzB,

4) dokonanie ewaluacji końcowej IPWzB,

5) udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym:

a) wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów,

b) towarzyszenia lub rzecznictwa w kontaktach z organizacjami, instytucjami,

c) motywowania osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, uzyskania mieszkania, podejmowania leczenia,

d) porady, działania edukacyjne w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia.

5. Ponadto Podmiot jest zobowiązany do :

1) udzielania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych; a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;

2) zapewnienia usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście

z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej realizowane m.in. poprzez zapewnienie pomocy innych specjalistów, np.:

a) pracownika socjalnego;

b) specjalistów, o których mowa pkt 4) dotyczącym zakresu kadrowego;

oraz zapewnienia:

c) uczestnictwa w grupach wsparcia;

d) treningi umiejętności społecznych;

e) treningi umiejętności rozwiązywania problemów społecznych;

f) treningi ułatwiające prowadzenie gospodarstwa domowego;

g) przedsięwzięcia i projekty socjalne.

6. Realizowane działania pracownika socjalnego i zatrudnionych specjalistów oraz ich rezultaty powinny być dokumentowane, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności powinna być prowadzona: ocena sytuacji /funkcjonowania osoby (diagnoza), IPWzB, ocena i zmiana IPWzB, ewaluacja końcowa, karty działań pracownika socjalnego i pozostałych specjalistów).

7. Podmiot zobowiązany jest także do:

1) przyjęcia osoby wskazanej przez Realizatora zadania lub osoby wymagającej pomocy w trybie nagłym;

2) współpracy z Realizatorem zadania w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby,

w szczególności organizowanie spotkań w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konsultacji z pracownikami Realizatora zadania;

3) przekazania Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu pracy socjalnej oraz o jej zakończeniu, przerwaniu lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji;

przygotowania opinii o funkcjonowaniu osoby objętej pomocą na wniosek Realizatora zadania;

4) organizacji pracy zatrudnionego personelu, w ten sposób, aby personel pracował metodą zespołu interdyscyplinarnego, poprzez angażowanie do udziału w opracowaniu i realizacji IPWzB zatrudnionych specjalistów.

8. W zakresie kadrowym Podmiot jest zobowiązany do:

1) zapewnienia kierownika ośrodka spełniającego wymagania określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej;

2) zapewnienia przez całą dobę opieki przez co najmniej 1 opiekuna, posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g ustawy o pomocy społecznej ;

3) zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

4) zapewnienia fakultatywnie, w zależności od potrzeb mieszkańców, innych specjalistów np.: psychologa, pedagoga, terapeutę, posiadających odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

5) niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o zatrudnionych osobach zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione;

6) zapewnienia superwizji oraz odpowiednich szkoleń dla pracowników schroniska.

9. W zakresie administracyjnym Podmiot jest zobowiązany do:

1) przygotowania „Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla kobiet z dziećmi” oraz „Regulaminu korzystania ze Schroniska” oraz przedłożenia ich do akceptacji Dyrektora MOPS w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

2) w dniu przyjęcia osoby do placówki zapoznania jej z „Regulaminem korzystania ze Schroniska”;

3) niezwłocznego informowania Realizatora zadania o przybyciu danej osoby do schroniska oraz jej opuszczenia;

4) pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadania, w szczególności w formie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz realizowanego zadania;

5) pobierania od osób bezdomnych przebywających w schronisku odpłatności za pobyt w wysokości ustalonej, zgodnie z uchwałą Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ( Dz. Urz Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 8962 z późn. zm. )

6) w decyzji administracyjnej w sprawie schronienia oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków;

7) przekazywania mieszkankom korespondencji kierowanej przez MOPS Kraków,

8) dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania, w szczególności zadań realizowanych przez zatrudniony personel;

9) prowadzenia ewidencji osób objętych pomocą;

10) zaplanowania kosztów realizacji zadania w ten sposób, aby z rocznej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zdania na żywność, leki i środki farmaceutyczne została przeznaczona kwota nie wyższa niż 10 000 zł rocznie w latach: 2021-2023 oraz nie więcej niż 7 500 zł w roku 2020 oraz nie więcej niż 2 500 z w roku 2024.

10. W zakresie sprawozdawczym, Podmiot jest zobowiązany przedkładać:

1) sprawozdania z wykonania zadania publicznego objętego umową, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), (załącznik nr 1 do ogłoszenia), w terminach określonych w umowie dotacyjnej,

2) kwartalne informacje dotyczące pracy specjalistów sporządzone zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora zadania, w terminach określonych w umowie dotacyjnej,

3) miesięczną ewidencję osób objętych pomocą zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora zadania, w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. . z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego będzie zapewnienie bezdomnym kobietom z dziećmi i kobietom w ciąży, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Poprawa sytuacji bytowej bezdomnych kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży poprzez zapewnienie schronienia, możliwości dokonania zabiegów higienicznych i możliwości przygotowania posiłku (30 miejsc) dla minimum 50 bezdomnych kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w skali roku.

2. Poprawa funkcjonowania społecznego osób poprzez zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej w formie projektów i przedsięwzięć dostosowanych do potrzeb tych osób: minimum 14 projektów i przedsięwzięć w ciągu roku, minimum 1 trening umiejętności.

3. Wyjście z bezdomności rozumiane jako zamieszkanie w lokalu mieszkalnym, pokoju - minimum 4 rodzin w skali roku.

 

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r.

oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow_w_roku_2019.html

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (liczony w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji) wynosi 1% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

3. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

4. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

5. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie osoby wskazane w warunkach realizacji zadania.

6. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 20% danego kosztu.

7. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

8. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

9. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

10. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Oferent oraz Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

16. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Działem Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

20. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

22. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) obowiązkowi umieszczania w wykazie podatników VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlega numer rachunku rozliczeniowego podatnika podatku VAT. W związku z powyższym Podmioty przystępujące do otwartych konkursów ofert, którzy są czynnymi podatnikami podatku VAT powinny posiadać aktualne informacje widniejące w wykazie Krajowej Administracji Skarbowej podatników podatku VAT.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 3 marca 2020 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – załącznik nr 2 do ogłoszenia – przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane);

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym;

10) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu własnego niefinansowego oferenta (w tym osobowego i rzeczowego) określonego w ogłoszeniu konkursowym.

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert niespełniających wymogów formalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy);

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych finansowych,

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO;

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl;

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30 w MOPS Dział Pomocy Bezdomnym.

• w pok. nr 220 lub pod numerem tel. 12 425-75-57 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Zapewnienie w schronisku dla bezdomnych 30 miejsc przeznaczonych dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs;

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego;

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 18 lutego 2020 roku o godz. 9.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl.

11. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 


ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

załącznik nr 1formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 2formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 3karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej - wersja edytowalna.

 

Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania komisji konkursowej - wersja edytowalna.

 

Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert - wersja edytowalna.