Sporządzany plan PIASKI WIELKIE Logo
 

Powierzchnia planu - 82,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie i XII Bieżanów-Prokocim

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Termin składania wniosków upłynął z dniem 28 lutego 2020 r.

Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Celem planu jest:
1) ochrona wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa terenów mieszkaniowych jednorodzinnych przed ich zabudowaniem/zagospodarowaniem niezgodnie ze wskazaniami dokumentu polityki planistycznej gminy;
2) określenie zasad zrównoważonego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zabudowanych z terenami zieleni;
3) wyznaczenie terenów ogólnodostępnych, służących wszystkim mieszkańcom, w tym terenów zieleni, sportu i rekreacji, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, wraz z ciągami pieszymi;
4) określenie zasad kształtowania nowej zabudowy oraz stworzenie warunków dla uzupełnień zabudowy;
5) stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-02 15:34:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-30 14:22:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 13:53:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:38:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-20 10:14:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-13 08:48:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-06 10:47:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-05 12:56:42
TOMASZ GDULA
 Publikacja