DOKUMENTY I INFORMACJE ARCHIWALNE

 

Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków"

 

Zadania własne gminy, obejmujące sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Intensywność działań w tej materii zależna jest od uznania samorządu, przy czym powinna być pochodną występującego zagrożenia. Zatem w gminach, gdzie nie występują większe zagrożenia, samorząd najczęściej poprzestaje na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury (ruchu drogowego, mieszkalnictwa, wypoczynku itp.). Natomiast tam, gdzie zagrożenie jest większe (szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich) samorząd bardzo często odgrywa rolę współkoordynatora i aktywnego uczestnika procesu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Taka konstrukcja kompetencji dopuszcza możliwość powoływania własnych służb porządku publicznego (straż miejska), co gwarantuje pełny wpływ i kontrolę rodzaju i jakości wykonywanych zadań oraz tworzenia własnych programów dotyczących bezpieczeństwa.

 

Realizując te kompetencje Rada Miasta Krakowa uchwaliła w dniu 22 grudnia 1999r. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” - uchwała Rady Miasta Krakowa nr XL/299/99 w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków".

 

Bezpośrednią przesłanką do jego powstania było niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa oraz postępujący wzrost przestępczości. Aby poprawić sytuację w tym zakresie stworzono przy współpracy wielu środowisk zainteresowanych zmianą niekorzystnej sytuacji kompleksowy i spójny program planowania i koordynacji działań różnych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zakres programu obejmuję koordynacje działań służb i instytucji zajmujących się dbałością o bezpieczeństwo w mieście – Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, jednostek miejskich, wydziałów UMK, organizacji pozarządowych. Program „Bezpieczny Kraków” prowadzi i inicjuje szeroki zakres prac w różnych segmentach bezpieczeństwa.

 

Cechy wyróżniające nasz program:

1.Program jest kompleksowy – obejmuje działania wszelkich instytucji, środowisk i osób zajmujących się bezpieczeństwem w mieście. Ponadto precyzuje i jasno dzieli kompetencje i odpowiedzialność za prowadzone działania.

2.Program jest elastyczny - następuje szybka reakcja na zmieniające się potrzeby, problemy i zagadnienia.

3.Program jest innowacyjny – chętnie i odważnie są podejmowane nowatorskie rozwiązania i pomysły, w które włączani są mieszkańcy Krakowa.

 

 

 

Główne zadania Programu „Bezpieczny Kraków”:

 

1.skuteczne działania ograniczające i eliminujące najbardziej uciążliwe zagrożenia,

2.promowanie bezpiecznych zachowań i wypoczynku wśród krakowian i turystów,

3.organizowanie ciekawych i rozwijających zajęć, wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

4.informowanie mieszkańców o działaniach Programu oraz zachęcanie do uczestnictwa,

5.koordynacja pracy służb i jednostek w różnych zakresach działań dotyczących bezpieczeństwa (działania represyjne, prewencyjne, komunikacyjne, informacyjne i inne).

 

Program „Bezpieczny Kraków” składa się z następujących segmentów:

 

1.restrykcyjno – represyjnego

2.prewencyjno – wychowawczego

3.porządkowego

4.komunikacyjnego

5.zagrożeń kryzysowych

6.promocyjno – informacyjnego

 

Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków":

Wersja do pobrania:

 

 

pol. całość[pdf]

ang. cz. I i cz. II[pdf]

ang. cz. III[pdf]

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-11 12:45:04
PIOTR RUSOWICZ
 Publikacja