Wersja dokumentu z dnia 2020-07-01 12:16:27

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)

 

 

KONTAKT Z WYDZIAŁEM SKARBU MIASTA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OBOWIĄZYWANIA

60% BONIFIKATY OD OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

I WARUNKACH JEJ UDZIELENIA

 

Wydział Skarbu Miasta informuje, że osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych (nie dotyczy garaży i miejsc postojowych), a także spółdzielnie mieszkaniowe, które do dnia 30 listopada 2019 roku nie otrzymały zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zachowują nadal prawo do 60 % bonifikaty od opłaty jednorazowej.

 

Prosimy o oczekiwanie na zaświadczenia, które Wydział Skarbu Miasta będzie sukcesywnie wysyłał z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

 

Aby skorzystać z bonifikaty po otrzymaniu zaświadczenia należy w terminie 2 miesięcy poinformować na piśmie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej.

 

Po otrzymaniu ww. pisma Wydział Skarbu Miasta prześle informację o wysokości opłaty jednorazowej, którą należy uiścić w terminie do 2 miesięcy.

 

Druki dotyczące zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej dostępne są we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce ”Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności”, link do wniosku: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/244949/karta

 

Procedura GS-63 "Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów"

 

Procedura GS-43 "Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów"

 

Procedura GS-31 "Wydawanie na wniosek zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów"

 

 

1. 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

 

1. Nie jest wymagany wniosek.

 

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

 

3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

 

2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

 

1. Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

 

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

 

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

 

b) na nieruchomości nie ma innych niż mieszkalne budynków i budowli, których powierzchnia użytkowa przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych na nieruchomości.

 

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

 

1. Zaświadczenie przesłane są na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Zaświadczenie przesłane jest do Sądu, który na tej podstawie ujawnia w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

 

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości wymienione w pkt 2 powyżej tj.:

 

- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (formularz wniosku),

 

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (formularz wniosku).

 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. lub w kasach Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za     wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

 

5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1. Wysokość opłaty rocznej:

 

a) Opłata roczna za przekształcenie jest równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

 

b) W sytuacji niezakończonych postępowań dotyczących aktualizacji opłat rocznych należy wnosić opłaty według dotychczasowej wysokości, a po ich zakończeniu ewentualnie będzie zachodziła konieczność dopłaty.

 

2. Okres wnoszenia opłaty rocznej:

 

a) Opłaty za przekształcenie są wnoszone co do zasady przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Okres wnoszenia opłaty jest wskazany w zaświadczeniu.

 

b) Inny okres wnoszenia opłaty jest związany z zarejestrowaną w lokalu działalnością gospodarczą. Na wniosek właściciela możliwa jest zmiana tego okresu na 20 lat.

 

3. Terminy płatności opłat rocznych:

 

a) za rok 2019 – do 29 lutego 2020 r.

 

b) za rok 2020 – do 30 czerwca 2020 r.

 

c) za lata następne do końca marca każdego roku z góry.

 

WAŻNE! Pamiętaj, że w 2020 roku zbiegają się terminy płatności dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 i 2020.

 

zmień okres wnoszenia opłaty na 20 lat

 

- nie wykorzystuję lokalu do działalności gospodarczej (formularz wniosku)

 

- wykorzystuję lokal do działalności gospodarczej (formularz wniosku,  załącznik 1, załacznik 2).

 

 

6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?

 

1. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty rocznej za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

 

2. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

 

7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI 60 % BONIFIKATA?

 

1. Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

 

2. Bonifikata wynosi 60% (co odpowiada 8 opłatom rocznym) w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w 2019 r. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10%.

 

3. W przypadku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa wskazana bonifikata przysługuje także w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z garażami lub lokalami garażowymi.

 

8. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO, KOMU PRZYSŁUGUJE 99% BONIFIKATA?

 

1. W przypadku wniesienia jednorazowo opłat rocznych za przekształcenie bonifikata przysługuje:

 

a) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

 

UWAGA! Dokumentem potwierdzającym stopień niepełnosprawności jest orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W Krakowie dokument taki można uzyskać w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Dekerta 24). Orzeczenia o grupie inwalidzkiej wydawane m.in. przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są dokumentem wystarczającym do ubiegania się o bonifikatę 99% z tytułu stopnia niepełnosprawności.

 

b) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

 

c) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 

d) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 

e) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub ich opiekunom prawnym.

 

2. Bonifikata dotyczy tylko opłat za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

 

3. W celu ubiegania się o bonifikatę w wysokości 99% konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami. Wszelkie informacje o wymaganych dokumentach zawarte są w procedurze GS-63.

 

WAŻNE! lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny musi służyć wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych uprawnionego do uzyskania bonifikaty właściciela.

 

9. JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE?

 

1. Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić we własnym zakresie. Jeżeli opłata dotyczy udziału związanego z lokalem mieszkalnym lub gruntem pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym to przysługuje 60% bonifikata. Opłata jednorazowa przy zastosowaniu 60% bonifikaty, odpowiada 8 opłatom rocznym za użytkowanie wieczyste. Bonifikata w takiej wysokości obowiązuje jeżeli właściciel dokona wpłaty w 2019 r.

 

2. W przypadku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa wskazana bonifikata przysługuje także w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z garażami lub lokalami garażowymi.

 

3. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. Przykład: „opłata jednorazowa za mieszkanie nr 21, ul. Kasprowicza 29”

 

4. Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek (formularz wniosku).

 

10. INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE NABYŁY NIERUCHOMOŚC W 2019 r. OBCIĄŻONĄ OPŁATAMI PRZEKSZTAŁCENIOWYMI.

 

Osoby, które nabyły w 2019 r. nieruchomość dla której istnieje obowiązek uiszczania opłat rocznych powinny zgłosić ten fakt, do Urzędu Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków, w terminie 30 dni od dnia nabycia.

 

11. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

 

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

 

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

 

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1%,

 

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,

 

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

 

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

 

5. W przypadku gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, w zaświadczeniu zostanie określony dłuższy okres wnoszenia opłaty odpowiednio: 99 lat, 50 lat lub 33 lata.

 

zmień okres wnoszenia opłaty na 20 lat

 

- nie wykorzystuję lokalu do działalności gospodarczej (formularz wniosku),

 

- wykorzystuję lokal do działalności gospodarczej (formularz wniosku, załącznik 1, załącznik 2).

 

 

12. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 

a) osobiście w utworzonym dla tego celu punkcie informacyjnym w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 (na parterze budynku),

 

UWAGA !!!

Bezpośredni kontakt i obsługa klientów zewnętrznych w siedzibie Wydziału następuje w godzinach 8.00 do 15.00 wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod nr 12 616 9834 i nr 12 616 5645  lub przy pomocy Elektronicznej Rejetracji do Kolejki Urzędu Miasta Krakowa”.

 

b) telefoniczne pod numerem utworzonej dla tego celu infolinii dotyczącej przekształcenia: (12) 616 9956.

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-13 17:04:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-13 17:02:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-03 09:09:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-03 09:08:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-01 12:17:50
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-01 12:17:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-01 12:16:27
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 15:47:34
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 15:47:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:49:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:48:48
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-04-29 08:20:36
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-03-18 10:58:40
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-03-18 10:43:54
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-02-04 16:39:22
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-12 15:40:54
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-12 15:37:07
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-12 15:34:05
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-05 10:41:42
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-11-20 13:38:20
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-10-23 09:51:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-10-11 07:16:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-05 13:29:08
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-07-01 14:36:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-01 14:34:58
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-01 14:19:31
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-01 14:16:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-06-24 13:37:27
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-06-24 13:13:25
KAROLINA MICHENKO
 Publikacja