Wersja dokumentu z dnia 2019-12-05 10:41:42

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OBOWIĄZYWANIA

60% BONIFIKATY OD OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

I WARUNKACH JEJ UDZIELENIA

 

 

Wydział Skarbu Miasta informuje, że osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielnie mieszkaniowe, które do dnia 30 listopada 2019 roku nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zachowują nadal prawo do 60 % bonifikaty od opłaty jednorazowej.

 

Prosimy o oczekiwanie na zaświadczenia, które Wydział Skarbu Miasta będzie sukcesywnie wysyłał z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

 

Aby skorzystać z bonifikaty po otrzymaniu zaświadczenia należy w terminie 2 miesięcy poinformować na piśmie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej.

 

Po otrzymaniu ww. pisma Wydział Skarbu Miasta prześle informację o wysokości opłaty jednorazowej, którą należy uiścić w terminie do 2 miesięcy.

 

Druki dotyczące zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej dostępne są we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce ”Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności”, link do wniosku: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/244949/karta

 

Procedura GS-63 "Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów"

 

Procedura GS-43 "Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów"

 

Procedura GS-31 "Wydawanie na wniosek zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów"

 

 

1. 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

 

1. Nie jest wymagany wniosek.

 

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

 

3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

 

 

2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

 

1. Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

 

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

 

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

 

b) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie,

 

c) w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

 

 

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

 

 

1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

 

 

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości wymienione w pkt 2 powyżej tj.:

 

- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (formularz wniosku),

 

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (formularz wniosku).

 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. lub w kasach Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

 

o przekształceniu”.

 

 

5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

 

 

1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

 

2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

 

3. W sytuacji niezakończonych postępowań dotyczących aktualizacji opłat rocznych należy wnosić opłaty według dotychczasowej wysokości, a po ich zakończeniu ewentualnie będzie zachodziła konieczność dopłaty.

 

 

6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?

 

 

1. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

 

2. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

 

 

7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

 

 

1. Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

 

2. Bonifikata wynosi 60% (co odpowiada 8 opłatom rocznym) w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w 2019 r. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10%. Zasady dotyczące bonifikat są identyczne dla gruntów Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

8. JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE?

 

 

1. Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić we własnym zakresie. Jeżeli opłata dotyczy udziału związanego z lokalem mieszkalnym lub gruntem pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

to przysługuje 60% bonifikata. Opłata jednorazowa przy zastosowaniu 60% bonifikaty, odpowiada 8 opłatom rocznym za użytkowanie wieczyste. Bonifikata w takiej wysokości obowiązuje jeżeli właściciel dokona wpłaty w 2019 r.

 

2. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. Przykład: „opłata jednorazowa za mieszkanie nr 21, ul. Kasprowicza 29”

 

3. Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek (formularz wniosku).

 

 

 

9. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

 

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

 

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

 

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1%,

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

 

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

 

 

 

9. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

 

 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 

a) osobiście w utworzonym dla tego celu punkcie informacyjnym w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 (na parterze budynku),

b) telefoniczne pod numerem utworzonej dla tego celu infolinii dotyczącej przekształcenia: (12) 616 9956.

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-13 17:04:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-13 17:02:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-03 09:09:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-03 09:08:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-01 12:17:50
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-01 12:17:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-01 12:16:27
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 15:47:34
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 15:47:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:49:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:48:48
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-04-29 08:20:36
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-03-18 10:58:40
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-03-18 10:43:54
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-02-04 16:39:22
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-12 15:40:54
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-12 15:37:07
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-12 15:34:05
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-12-05 10:41:42
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-11-20 13:38:20
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-10-23 09:51:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-10-11 07:16:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-05 13:29:08
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-07-01 14:36:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-01 14:34:58
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-01 14:19:31
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-01 14:16:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-06-24 13:37:27
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-06-24 13:13:25
KAROLINA MICHENKO
 Publikacja