NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG – Projekt planu, projekt ustaleń

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMKPROJEKT WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lutego do 9 marca 2020 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2020 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2550/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.

DRUK NR 701:
- w dniu 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 702) - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/605/19. Po przegłosowaniu poprawki Radnego M. Drewnickiego, głosowanie nad całością projektu zostało odroczone.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2551/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. (Druk nr 702)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 2804/2019 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 23 października 2019 r. (Druk nr 701)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXVII - 23 października 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
powrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-27 12:04:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-20 13:46:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-18 14:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-10 08:16:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-29 08:34:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 10:49:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 10:48:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-29 11:38:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-29 11:35:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-15 11:51:50
TOMASZ GDULA
 Edycja