NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG – Projekt planu, projekt ustaleń

 PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA POD GŁOSOWANIE KOŃCOWE

DRUK NR 701:
- w dniu 20 maja 2020 r. - czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu planu (Druk nr 1205) - Rada podjęła uchwałę Nr XL/1006/20,
- w dniu 10 czerwca 2020 r. - głosowanie końcowe nad projektem uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XLI/1060/20 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst jednolity planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (Tekst jednolity)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (Tekst jednolity) (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały (Tekst jednolity)strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwagi złożonej do projektu planu - Zarządzenie Nr 1014/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Druk nr 1205)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLI - 10 czerwca 2020 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XL - 20 maja 2020 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lutego do 9 marca 2020 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2020 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2550/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.

DRUK NR 701:
- w dniu 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 702) - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/605/19. Po przegłosowaniu poprawki Radnego M. Drewnickiego, głosowanie nad całością projektu zostało odroczone.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2551/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. (Druk nr 702)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 2804/2019 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 23 października 2019 r. (Druk nr 701)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXVII - 23 października 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
powrótPowrót do strony głównej planu

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-06-10
Data aktualizacji:
2020-06-18
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-18 14:49:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-15 13:41:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-10 14:21:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-10 13:55:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-10 13:53:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-25 21:26:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-27 12:04:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-20 13:46:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-18 14:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-10 08:16:40
TOMASZ GDULA
 Edycja