BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat

(Nr ref. 51 -19)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe prawnicze.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) rozpoczęta aplikacja radcowska;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Ustawa Kodeks Cywilny,

- Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- Ustawa Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa Kodeks pracy,

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

- Prawo upadłościowe.

c) znajomość :

- struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie,

d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

e) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) terminowość,

h) dyspozycyjność,

i) komunikatywność,

j) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowywanie projektów pism procesowych i innych w postępowaniach cywilnych (na etapie sądowym i przedsądowym), sądowo-administracyjnych, karnych prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych ZDMK.

b) Współpraca z radcą prawnych przy wykonywaniu kompleksowej obsługi prawnej inwestycji GMK – ZDMK.

c) Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego.

d) Przygotowywanie projektów opinii prawnych.

e) Wstępna analiza pod kątem formalno – prawnym projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora ZDMK.

f) Współpraca z radcą prawnym w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych zarządzeń, opinii, pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, w szczególności pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

g) Wstępna analiza pod kątem formalno – prawnym projektów poleceń służbowych Dyrektora ZDMK, procedur wewnętrznych i zewnętrznych ZDMK.

h) Przygotowywanie materiałów źródłowych dla radców prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań im powierzonych, w szczególności na potrzeby prowadzonych przez radców spraw sądowych i przesądowych, przygotowywanych przez radców prawnych opinii prawnych i innych dokumentów.

i) Wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjno - organizacyjnej Zespołu Radców Prawnych polegających w szczególności na: przyjmowaniu i rejestracji korespondencji wpływającej do Zespołu Radców Prawnych, obsłudze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją, sporządzaniu projektów pism wychodzących pod podpis Koordynatora Zespołu Radców Prawnych, rejestracji i wysyłaniu korespondencji wychodzącej, sporządzaniu projektów dokumentów organizacyjnych mających na celu usprawnienie pracy Zespołu Radców Prawnych, prowadzenie repertorium spraw sądowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Radców Prawnych, Kraków ul. Centralna 53;

d) Płaca zasadnicza w zależności od stażu od 3000 zł do 3300 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,

c) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 51-19" - w terminie do dnia: 21.06.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Zespole Radców Prawnych (Nr ref. 51-19)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-07 10:02:00
KINGA KASPRZYK-SIWEK
 Publikacja