BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko
RATOWNIKA


 

 

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
                                             ul. Grochowska 20; 31-521 Kraków

 

Termin składania ofert: 30 czerwca 2019r. godz. 14.00

 

WYMAGANIA FORMALNE:

Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami):

 

1. obywatelstwo polskie,

2. minimum średnie wykształcenie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5. nieposzlakowana opinia,

6.stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku ratownik

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym;

- aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa (aktualna składka);

– aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

 

I. Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

2. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

3. Punktualność, uczciwość

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

5. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

6. Systematyczność i konsekwencja w działaniu

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających na terenie pływalni, kąpiących się, jak i przebywających w hali basenowej w godzinach pracy.

2. Pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z pływalni o obowiązujących przepisach regulaminowych.

3. Przestrzeganie obowiązku skorzystania przez grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową, posiadania czepków kąpielowych oraz odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy).

4. Przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z pływalni określonych Regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR.

5. Prowadzenie Dziennika Pracy Ratowników,

6. Monitorowanie parametrów wody pod względem przejrzystości i zanieczyszczeń z adnotacją w Dzienniku Pracy Ratowników,

7. Prowadzenie obserwacji ścian i dna basenów kąpielowych oraz wypłycenia

w basenie 25-cio metrowym..

8. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ,w poważniejszych przypadkach powiadomienie służb medycznych (PielęgniarkaSzkolna , Pogotowie Ratunkowe).

9. Przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie pływalni, utrzymywanie w należytym stanietechnicznym powierzonego sprzętu ratowniczego (koła ratunkowe, rzutki, tyczki itp.).

10. Wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni mogących wystąpić w trakcie eksploatacji.

 

III. Warunki pracy i płacy:

 

1.Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia na czas określony/nieokreślony,

2.Wymiar czasu pracy − pełny etat, praca w systemie zmianowym

3.Miejsce pracy – siedziba szkoły.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2014, poz. 1786 z późn. zm.)oraz z obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Regulaminem wynagradzania.

5. Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2019r.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. podanie o pracę,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku do godz. 14:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (w sekretariacie) , Kraków, ul. Grochowska 20 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: ratownika”, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsoms.eu

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 4112948.

 

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowskiej 20.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, inspektor2@mjo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem a szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowskiej 20.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ()