BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

 

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2

IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK GOSPODARCZY – od 1.09.2019 r.

 

 

1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

  • ­ posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy,
  • ­ posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO),

3) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office),

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

6) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

7) doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników w placówce oświatowej,

8) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

 

3. Zakres obowiązków

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania,

2) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

3) Sporządzanie umów wynajmu, dzierżawy, porozumień, współpraca z kontrahentami jednostki oraz wystawianie faktur i rachunków,

4) Prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

5) Organizacja przeglądów technicznych budynku. Prowadzenie książki obiektu,

6) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, aktualizowanie danych w ZSZO i SIO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb,

7) Planowanie, organizacja i nadzór pracy zespołu pracowników obsługi,

8) Naliczanie ekwiwalentu za odzież roboczą pracowników,

9) Realizacja zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne i wyposażenia placówki,

10) Organizacja, nadzór i sporządzanie harmonogramu robót dot. usuwania pilnych usterek, napraw i prac bieżących na terenie szkoły,

11) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji majątku w programie ZSZO:

- środków trwałych,

- wartości niematerialnych,

- wyposażenia,

- ewidencja kasacji sprzętu zużytego,

- dokumentacja utylizacji sprzętu,

- wprowadzanie faktur zakupu do ZSZO.

12) Sporządzanie i aktualizacja wywieszek inwentarzowych sprzętu szkolnego,

13) Sprawowanie nadzoru na stanem BHP na terenie szkolnym, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły,

14) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości,

15) Współuczestnictwo w projektowaniu budżetu w zakresie wydatków administracyjnych, gospodarczych i remontowych,

16) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Warunki pracy i płacy:

  • ­Oferta pracy od dnia 1 września 2019 r.
  • ­zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin),
  • ­wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie,
  • ­miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) list motywacyjny i CV,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy (oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie

Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków, w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Kierownik gospodaczy”.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.

Dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku konkursu do odbioru w terminie 30 dni.

Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

7. Ilość etatów

1 etat.

 

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji .

4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5) Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10) Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 - kierownik gospodarczy