BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
DYREKTOR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ NR 4 im. jANUSZA kORCZAKA OS. SZKOLNE 27 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - 40/40


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 z późn.zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy jednego z niżej wymienionych warunków :

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ;

 2. Wymagania dodatkowe

- biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS, CESARZ, służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom, znajomość ZSZO (zintegrowanego systemu zarządzania oświatą), PŁATNIK

- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo –budżetowych;

- znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych;

- znajomość ustawy o rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej;

- znajomość ustawy o finansach publicznych;

- znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

- znajomość programów księgowych, znajomość programów bankowych, pakietu Microsoft Office,

- umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb;

 
3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 os. Szkolne 27 w Krakowie, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. Przestrzeganie obowiązującego terminu inwentaryzacji i jej rozliczenia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

i obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji ( instrukcja inwentaryzacji ) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie,

5. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

6. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

7. Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty

8. Sporządzanie wniosków o braki w budżecie

9. Czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z planem przekazywaniem na konto odpisu na ZFŚS

10. Sporządzanie harmonogramu dla potrzeb Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa do wszystkich zmian w budżecie.

 

 4. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy : 40/40 etatu, zatrudnienie od dnia 01.09.2019 r., pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 3 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie (oraz dodatek funkcyjny, za wysługę lat i premia regulaminowa).

3. Godziny pracy : do uzgodnienia

4. Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 4 os. Szkolne 27 31-977 Kraków

 
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys (CV);

3. Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy;

4. Oświadczenie o niekaralności;

5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn.zm.);

7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 os. Szkolne 27 w Krakowie w terminie do dnia 21.06.2019 r. (zaliczamy datę wpływu do Sekretariat).Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w PPP-4.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/

 

 
7. Ilość etatów
1(40/40)
Dyrektor EWA BOCHENEK

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ()