BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6

Podinspektor w Dziale Administracyjno- Gospodarczym


 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie i 2-letni staż pracy

b) znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych

c) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

d) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, a w szczególności zapisów regulujących czas pracy pracowników.

e) ustawy o ochronie danych osobowych

f) znajomość przepisów kancelaryjnych

g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

h) zdolności organizacyjne i interpersonalne

i) umiejętność koordynowania realizacji zadań,

j) umiejętność pracy z ludźmi

k) komunikatywność,

l) odporność na stres

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym.

b) studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i/lub udokumentowane doświadczenie w pracy przy organizacji zamówień publicznych.

c) preferowane będą osoby o wykształceniu wyższym technicznym

d) w przypadku osób z wykształceniem średnim preferowane wykształcenie ekonomiczne lub techniczne

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kancelaryjna obsługa dps,

b) wprowadzanie danych do systemu komputerowego.

c) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówienia, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych w tym udział w pracach komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie i prowadzenie dokumentacji (specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowań)

d) prowadzenie rejestru zamówień

e) planowanie harmonogramów pracy pracowników działu

f) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością DPS (np. zakupy, dostawa mediów)

g) kontrola merytoryczna faktur i umów

h) zastępowanie kierownika działu w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności.

i) inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego

 

4. Warunki płacy:

a) Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (Dz.U.2018 poz 936)

 

5. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat ,

b) praca ma charakter jednozmianowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15,

c) pierwsza umowa na okres 3 miesięcy , następna na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony ,

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) cv,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie ,

d) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

e) kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej rekrutacji na stanowisko - Podinspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ”,

g) opcjonalnie oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej i przyszłych rekrutacjach na stanowisko - Podinspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ”

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,

 

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs – na stanowisko Podinspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym”. w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Kluzeka 6.

W dalszym etapie rekrutacji będziemy się kontaktować tylko z osobami, które spełniają formalne wymagania.

 

    

 

30.05.2019 Piotr Zieliński

/data, podpis Dyrektora /

 

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie (31-222) przy ul. Kluzeka 6 zwany dalej „DPS”, tel. 12 415-25-92, e-mail: dpskluzeka@dpskluzeka.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 12 415-25-92 wew. 20 lub adresem e-mail: iodo@dpskluzeka.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich wykorzystania w procesie rekrutacji pracowników oraz archiwizacji dokumentów.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa pkt. 3. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością uczestniczenia w procesach związanych z realizacją wyżej wymienionego celu.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy liczony od końca kwartału, w którym zostało złożone C.V.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne, inne niż podmioty publiczne jednostki, z którymi administrator współpracuje (uprawnione do przetwarzania danych osobowych) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO oraz w odrębnych przepisach prawa.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 ()