BIP MJO - XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie
DYREKTOR XXI LO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel języka hiszpańskiego

 

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
 • posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • niekaralność;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

3. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 7,6/18 etatu;
 • zatrudnienie od 1 września 2019 r. Vacat;
 • umowa o pracę na podstawie KN;
 • miejsce pracy: XXI Liceum Ogólnokształcące os. Tysiąclecia 15.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, os. Tysiąclecia 15 do 30.06.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

Dyrektor: Anna Rymaszewska

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie ()