BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

DYREKTOR  Zespołu Szkół Łączności  w Krakowie
 ogłasza nabór ma wolne stanowisko urzędnicze

specjalista/referent ds. kadrowo-księgowych


 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania formalne zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
 3. znajomość przepisów z zakresu Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. znajomość programów: SIO, ZSZO (Zintegrowany System Zarzadzania Oświatą) w zakresie modułu kadry i finanse,
 6. obsługa urządzeń biurowych,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca na 1 etat, w wymiarze 40 godzin,
 2. praca przy komputerze,
 3. praca administracyjno-księgowa,
 4. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2017 poz. 1621),

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w  Zintegrowanym Systemie  Zarządzania Oświatą – ZSZO,
 2. dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników administracji i obsługi (np. prowadzenie ewidencji czasu pracy,  prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych, sporządzanie harmonogramów czasu pracy dla administracji i obsługi, przygotowanie dokumentacji do księgowości w celu dokonania wyliczeń należnych pracownikom wynagrodzeń, itp.),
 3. nadzór nad terminami ważności szkoleń BHP i kierowanie na szkolenia pracowników nowozatrudnionych,
 4. współpraca przy opracowaniu regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników, współpraca z sekretarzem szkoły, głównym księgowym i referentem ds. płac w zakresie spraw kadrowych,
 5. przygotowanie umów i rozliczanie faktur za wszelkie zakupy i usługi zlecone przez szkołę,
 6. wprowadzanie i księgowanie faktur w ZSZO,
 7. prowadzenie kasy,
 8. pomoc w zakresie obsługi funduszu socjalnego,
 9. doręczanie i odbieranie korespondencji na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
 2. Curriculum Vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 9. podpisany obowiązek informacyjny RODO,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - RODO oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy oryginałów dokumentów.

Oświadczenia wymienione w punktach jak wyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14 czerwca osobiście w kopercie lub pocztą na adres: Zespół Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków,  (z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista/referent ds. księgowości.) Decyduje data faktycznego wpływu oferty do 14 czerwca 2019 r., a nie data nadania.
 2. Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez Dyrektora ZSŁ.
 4. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00.
 5. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 266 15 03 lub 12 269 15 37
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Łączności w Krakowie,
 8. Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru przechowuje się w ZSŁ przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

Paweł Kucharczyk

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności w Krakowie.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Hubert Michalski, e-mail inspektor4@mjo.krakow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności