BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Kraków, dnia 29 maja 2019 r.

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiegow Krakowie, ul. Studencka 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

starszy referent (1 etat)

 

1.Wymagania formalne:

 

1/ Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 , ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( Dz. U z 2016 r .poz. 902 z późn. zm.).

2/ Wykształcenie średnie lub wyższe.

3/ Staż pracy: wykształcenie średnie – 2 lata stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1/ Posiada biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego : Word, Excel, Power Point, poczty elektronicznej oraz programu – uczniowie firmy Librus, swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość w redagowaniu pism.

2/ Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

3/ Znajomość przepisów o ochronie Danych Osobowych.

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 

1/ Pomoc Sekretarzowi szkoły przy prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem sekretariatu, a w szczególności:

• prowadzenie rejestru teczek i dokumentów, pism przychodzących i wychodzących,

• gromadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentów,

• archiwizowanie dokumentów związanych z procesem dydaktycznym Szkoły,

• przekazywanie nauczycielom pism według ustaleń Dyrekcji,

• prowadzenie ewidencji świadectw i legitymacji uczniowskich,

• prowadzenie ubezpieczeń młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• przechowywanie pieczęci i stempli szkolnych,

• sporządzanie aktualnych wykazów uczniów według klas,

• sporządzanie statystyki SIO dotyczącej uczniów,

• praca w programie UNIVERSO,

• sporządzanie sprawozdań dla Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego,

• prowadzenie rejestru wypisywanych zaświadczeń dla uczniów,

• prowadzenie zaświadczeń wydawanych uczniom do WKU,

• załatwianie stron poprzez: udzielanie informacji, wydawanie duplikatów świadectw,

• prowadzenie Księgi Uczniów.

2/ Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrekcję Szkoły.

 

4. Warunki pracy i płacy:


1/ Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2/ Umowa o pracę na czas określony (z możliwością w przyszłości podpisania umowy na czas nieokreślony).

3/ Wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1621 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w V LO w Krakowie.

4/ Miejsce pracy: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, 31-116 Kraków, ul. Studencka 12.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1/ CV i list motywacyjny.

2/ Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe odpowiedni staż pracy (kopie).

3/ Oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

4/ Zaświadczenie o niekaralności – tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

5/ Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście ( w sekretariacie Szkoły od godz. 8.00 do 16.00) lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, 31 - 116 Kraków,

z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy referent w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie” do dnia 10 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 

Oferty, które wpłyną po 10 czerwca 2019 r. lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie; oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje.

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w V LO w Krakowie.

3) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4) Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór, zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń V LO w Krakowie.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru.

6) W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).

7) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia naboru kandydatów, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

9) Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt. 8 jest dobrowolne.

 

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie

mgr Stanisław Pietras

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie - starszy referent (1etat)