BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Inspektor/Inspektor nadzoru inwestorskiego – 1 etat

(Nr ref. 29-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie: średnie o kierunku budownictwo lub wyższe techniczne

c) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office,

d) Staż pracy przy wykształceniu:

- średnim co najmniej 4 lata /Inspektor/, 6 lat /Inspektor nadzoru inwestorskiego/,

- wyższym co najmniej 2 lata /Inspektor/, 4 lata /Inspektor nadzoru inwestorskiego/,

e) czynne prawo jazdy kat. B;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy Prawo budowlane;

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o Pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) uprawnienia wykonawcze w specjalności inżynieryjnej: drogowej i/lub mostowej i/lub konstrukcyjno-budowlanej;

c) doświadczenie w opiniowaniu projektów organizacji ruchu;

d) praktyczna umiejętność kosztorysowania oraz znajomość programów do kosztorysowania oraz oprogramowania CAD;

e) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

f) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

g) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

 

a) planowanie i przygotowywanie do realizacji projektów dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym,

b) opracowywanie kosztorysów związanych z inwestycjami/ remontami/ modernizacjami/ bieżącą konserwacją,

c) zlecanie, nadzorowanie realizacji, rozliczanie oraz odbiór prac w ramach zawartych umów,

d) udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych,

e) przekazywanie gotowych obiektów budowlanych do użytkowania, w tym uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń,

f) udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji, modernizacji i remontów,

g) opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości Zespołu,

h) egzekwowanie praw (gwarancji w tym rękojmi, praw wynikających z zabezpieczeń należytego wykonania umowy, etc.) wynikających z umów wykonawczych w ramach zrealizowanych inwestycji ZZM,

i) opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie terenów zarządzanych przez ZZM,

j) wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów obiektów budowlanych zarządzanych przez ZZM .

 

5) Warunki pracy i płacy:

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat;

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

Miejsce pracy: (praca terenowo biurowa) teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20;

Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3600,00 zł do 4100,00 zł brutto miesięcznie, premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM, dodatek stażowy za wysługę lat oraz opcjonalnie dodatek funkcyjny dla osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane (Inspektor nadzoru inwestorskiego).

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 29-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 12.06.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Z- ca Dyrektora ds Zieleni

 

Łukasz Pawlik

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor/Inspektor nadzoru inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2019)